• Örtülen süýümli aýna mat

Şift üçin örtülen süýümli aýna mat

Gysga düşündiriş:

● GRECHO örtülen süýümli aýna matasy, esasanam jaý bezegi bazary üçin kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzüldi.

Calc Kalsiý tozy bilen örtülensoň, potolok, gips tagtasy, termiki izolýasiýa tagtasy, içerki we daşarky diwar bezegi we ş.m. ulanylýar.

Igh potolok üçin örtülen süýümli aýna mat, ýangyna garşy, suw geçirmeýän, ýokary güýçli, UV garşy, septiki we gyrma garşy artykmaçlyklara eýedir.

Customers Müşderileriň talaplaryna laýyklykda reňkini, dartyş güýjüni, ýangyna garşylygy we ş.m. sazlap bileris.

 

Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

Töleg: T / T, L / C, PayPalwe ş.m.

Eltip bermek: 3-5 gün (nusga)

25-30 gün (köpçülikleýin önümçilik)

Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

24 sagat onlaýn hyzmat

 


Önümiň jikme-jigi

HYZMATDAŞLYK

Haryt bellikleri

Şift üçin örtülen süýümli aýna mat

Youtube.com-daky täze wideosym

GRECHO örtülen süýümli aýna matasynyň suw siňdiriş synagy

Bu, GRECHO tarapyndan örtülen süýümli aýna matada geçirilen suw siňdiriş synagy.

Bagtly müşderilerimiziň käbiri

GRECHO-nyň hyzmatdaşlarynyň näme diýmelidigini göreliň.

GRECHO örtükli matadan näme peýdalar alýarsyňyz?

GRECHO potolok perdeleri işlenip düzülendirtekiz ýer dörediňestetiki taýdan aňly bolmak üçin gowulaşan ýagtylyk bilen.Adaty potolok materiallary, yzygiderli çygly duýgular ýaly wagtyň geçmegi bilen ýitýär.GRECHO aýna ýüzleri subut edildiýagtylygynyň şöhlelenmesiniň 90% -ini saklaň, 100 gün simulýasiýa gün şöhlesinden soňam.

2-nji hadysa

Diwar we gips üçin GRECHO perdeleribolup durýarGalyndylara we çyglylyga garşy, örtüklerimiz bilen gurluşy elementlerden we galyndylardan we çyglylykdan goramaga kömek edýär.Işlemekde we gaýtadan işlemekde ajaýyp ölçegli durnuklylygy we markaňyzy görkezmek üçin ajaýyp estetikany hödürlemek bilen, otdan, ýagyşdan we UV-den goranmak üçin çydamlylyk üçin döredilen.

3-nji hadysa

GRECHO haly / pol üçin dokalan aýnaamaly peýdalary ýokary güýçli öndürijilik, gyzgyn dartyş we ýylylyk durnuklylygy, ölçegli durnuklylygy gowulaşdyrmaga kömek edýär.Olaregrelmeginiň we gysylmagynyň öňüni alýan haly plitalaryna kömek ediň.Yassykly winil polda, önümçilik liniýasynyň tizligini ýokarlandyrmaga we az döwülmegi bilen gurnamaga kömek edýär.

Örtülen matyň görnüşleri

GRECHO örtülen süýümli aýna matasy dürli reňklerde, saýlamak üçin köp görnüşde bar.

Düzülip bilner.Mugt nusga bar

GRECHO Ak örtük

Ak örtük

GRECHO gara örtük

Gara örtük

GRECHO menek örtügi

Spot örtük

GRECHO reňk örtügi

Reňk örtügi

TEHNIKI MAGLUMAT
TEHNIKI MAGLUMAT
No.ok.

GC-CM01

 

Dity g / m2

120-430

 

Fimamentiň diametri (μm)

6-9

Ini (m)

1.2-4.2

MD-de dartyş güýji (N / 50mm)

≥180

MD-de dartyş güýji (N / 50mm)

200-450

Çyglylygyň mazmuny (%)

≤0.5

Reňk

Gara / Ak / Custöriteleşdirilen

Mysal

Mugt nusga

Talaplaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, talaplaryňyza görä düzüp bileris.

GRECHO ÖNÜMLERI

CEILING ESTETIKASYNY gowulaşdyryň

CEILING ESTETIKASYNY gowulaşdyryň

Alaw we çilimi goramak

Alaw we çilimi goramak

Ak işçi baş geýýän, işleýän, ferma meýdan ulgamyny barlaýan we oba landşaftynda ýel turbinasynyň elektrik öndüriji stansiýasy tarapyndan täzelenip bilýän energiýa meýilnamasy üçin sanly planşet kompýuterini ulanýan mahaly, kawkazly tehniki inerener adamyň portreti.xxxl ululygy

PLANET WE SAGLYK JEMLE .JI

WIPEABLE & MOLD çydamly

WIPEABLE & MOLD çydamly

CEILING ESTETIKASYNY gowulaşdyryň

GRECHO Şift örtükleri, estetiki taýdan aňly bolmak üçin gowulaşan ýagtylygy bilen tekiz ýüz döretmek üçin işlenip düzülendir.

Alaw we çilimi goramak

GRECHO potolok perdeleri bilen has ygtybarly guruň, has oňat akustikany üpjün edýän ýalyn saklaýan perde tehnologiýasy arkaly rahatlygyňyzy ýokarlandyrmak üçin döredilen.

PLANET WE SAGLYK JEMLE .JI

GRECHO, potolokymyz bilen has durnukly gurmaga kömek edip bilerlönümiň görnüşleri, durnuklylyga we önümlerimizi dogry ýola öwürýäris.

WIPEABLE & MOLD çydamly

Galyndy we çygly gorag we ajaýyp akustika bilen süpürilip bilinýän ýeri döretmek üçin döredilen GRECHO perdeleri bilen has arassalaýjy guruň.Keselhanalar, bilim merkezleri we ofisler üçin amatly.

GATNAŞMAK WE ÖNÜMLER setirlerimiz hakda

Önümçilik prosesiniň her ädiminiň we iberilişiniň jikme-jik ýazgylaryny saklaýarys.Müşderileriň harytlaryň gidişinden habarlydygyna göz ýetiriň.Gaplamamyz ýokary hilli we gaty, aňsat döwülmeýär.

SGS

GRECHO FIBERGLASS DÖWRÜN GÖRNÜŞI

GRECHO iberilmezden ozal SGS barlagyny üpjün edýär.

süýümli aýna perde
süýümli aýna perde
süýümli aýna perde
süýümli aýna perde

GÖRNÜŞ

GRECHO bilen örtülen matanyň esasy goşundylaryna akustiki potoloklar, pürsler, gips tagtalary, gaýa ýüň we ş.m.

wunsd (1)
wunsd (2)
wunsd (3)

Tehniki goldaw

GRECHO ünsi jemleýän Tehniki goldawy hödürleýär

düşürmekde kynçylyk çekýär we müşderilerimiz üçin öndürijiligi ýokarlandyrýar.

699pic_0nrjbk_xy

EKSPORT OUURTLARY

EKSPORT OUURTLARY
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Müşderi synlary (5) 拷贝

     

    BU ICERE basyňHyzmatdaşlarymyz hakda has köp