• Örtülen süýümli aýna mat

Topar medeniýeti

Güýçlerimiziň bölegi boluň

Yvonne Cho (CEO):Işgärleriň abadançylygyny ýokarlandyrmak baradaky ygrarlylygymyz, işjeň iş gurşawyny döretmegiň açarydyr.Işgärlerimize öz borçlaryny üstünlikli ýerine ýetirmek üçin zerur hünärleri we bilimleri bermek üçin giňişleýin okuw meýilnamalaryna maýa goýýarys.Mundan başga-da, halypalyk programmalary we hünär derejesini ýokarlandyrmak mümkinçilikleri arkaly olaryň ösüşini elmydama goldaýarys. Işgärlerimiziň abadançylygyna ünsümiz okuwdan has giňdir;sagdyn iş durmuşynyň deňagramlylygyny üpjün edýäris, bäsdeşlik kompensasiýa paketlerini hödürleýäris we öz içine alyjy we goldaw beriji iş ýerini hödürleýäris.Işgärlerimizi terbiýelemek we olaryň umumy abadançylygyny ýokarlandyrmak bilen, biz diňe bir GRECHO üstünlik gazanman, eýsem gülläp ösýän, işleýän işçi güýjüni hem döredýäris."

JEC 2023

GRECHO JEC World 2023

Fransiýanyň Pari Paris şäherinde geçirilen we 2023-nji ýylyň 25-nji aprelinden 27-nji apreline çenli JEC topary tarapyndan gurnalan JEC Kompozitler sergisi 2023 GRECHO LTD üçin uly gyzyklanma döreden 3 gün boldy.

Yvonne Cho (CEO), birleşdirilen materiallar we amaly programmalar bilen baglanyşykly täzeliklere ýolbaşçylyk edýän kompaniýalar bilen baryp görmäge we aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik tapdy.Bu möhüm wakanyň dowamynda ýolumyzy geçen ähli myhmanlara sag bolsun aýdýaryn: size duşanym gowy boldy!