• Örtülen süýümli aýna mat

Süýümli aýna perdeleri / dokumasy

 • Süýümli aýna üstü dokma matasy

  Süýümli aýna üstü dokma matasy

  FR Esasan FRP önümleriniň üstki gatlaklary hökmünde ulanylýar.

  Fiber Süýümiň birmeňzeş ýaýramagy, tekiz ýüz, ýumşak el duýgusy, pes baglaýjy mazmuny, çalt rezin emdirilmegi we galyndylara gowy boýun bolmak.

  ● CBM üstü örtügi, has uzak ömri we poslama, syzmaga we gysylmagyna garşy durmak üçin ýerüsti gatlagyň öndürijiligini ep-esli gowulaşdyrmaga ukyplydyr.

  ● SBM ýüzüji mat, oňat galyndylara boýun bolmagy we çalt rezin doýmagy bilen häsiýetlendirilýär, ýokary hilli galyplar we FRP önümleri üçin zerur materialdyr.

 • Izolýasiýa üçek pollary we diwarlary üçin süýümli aýna perdeler

  Izolýasiýa üçek pollary we diwarlary üçin süýümli aýna perdeler

  ● Esasan ýerüsti gatlak we diwar we potolokyň içki gatlagy, suw geçirmeýän üçek materiallary üçin ajaýyp substratlar hökmünde ulanylýar.

  ● ensokary dartyş güýji, poslama garşylyk, asfalt bilen aňsatlyk bilen siňdirilen we ş.m.

  This Bu substratlardan ýasalan suw geçirmeýän üçek dokumasy döwmek, garramak we çüýremek aňsat däl.Suw geçirmeýän üçek dokumasynyň beýleki artykmaçlyklary birmeňzeş galyňlyk, ýangynyň yza galmagy, ajaýyp birmeňzeşligi, howanyň gowy bolmagy we syzma garşylygydyr.

  W Çygly amallar bilen dogralan süýümli aýnadan daşky gurşawa zyýanly önüm.