GRECHO-da, kompaniýany has ýaşyl we dowamly etmekde üstünlik gazanmak ukybymyza höwes edýäris.Has durnukly bolmak üçin edýän ähli tagallalarymyz bilen, müşderilerimiziň üýtgeýän zerurlyklaryna hyzmat etmegi dowam etdirmek üçin has çydamly, has innowasiýa we has gowy ýerleşjekdigimize düşünýäris.

GRECHO

önümleri

hakda
GRECHO

GRECHO, ýokary hilli örtükli süýümli aýna matasy, süýümli aýna materiallary we täjirçilik, senagat we ýaşaýyş jaýlary we ş.m. üçin uglerod süýümli matalary üpjün etmekde öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde.

Häzirki wagtda önümlerimiz gurluşyk önümleri, howa giňişligi, awtoulag we transport, süzgüç, täjirçilik interýerleri, gidroizolýasiýa we ýel energiýasy ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

habarlar we maglumatlar

852

AWTOMOTIW SANATYNDA ULANMAK ÜÇIN KARBON Süýümi gowymy?

GRECHO, 15 ýyllyk tejribesi bilen, dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli önümleri hödürleýän uglerod süýümi senagatyny öňdebaryjy üpjün ediji.Şeýle önümleriň biri, goşmaça akym üçin diagonally nagyşda dokalan GRECHO twill uglerod süýümli mata ...

Jikme-jiklikleri görüň
5

KARBON FIBER BULLETPROOF IS

Döwrebap materiallar meselesinde "uglerod süýümi ok geçirmeýän" sorag köplenç gyzgyn tema bolup durýar.Uglerod süýümi, ýeňil we ýokary güýji sebäpli howa giňişliginden sport enjamlaryna çenli birnäçe pudagy özgertdi."Ok geçirmeýän uglerod süýümi" jümlesi ...

Jikme-jiklikleri görüň
uglerod süýümi awtoulag bölekleri

Karbon süýümi: AWTOMOTIW SANATYNY DÜZGÜN EDILEN Güýç we çydamlylyk bilen täzeden işlemek

Iň ýokary güýç-agram gatnaşygy bilen tanalýan uglerod süýümi, awtoulag pudagy üçin oýun çalşygyna öwrüldi.Onuň ulanylyşy awtoulag böleklerinden başlap, doly uglerod süýümli ulaglara çenli bolup, görlüp-eşidilmedik artykmaçlyklary üpjün edýär.Mundan başga-da, karbo ...

Jikme-jiklikleri görüň
guradyjy

“GRECHO” örtülen süýümli süýümler “DRYWALL” ýangyna garşy durnuklylygy güýçlendirýär

Adatça guradyjy gural diýlip atlandyrylýan gips tagtasy, täsirli ýangyna garşylygy bilen häzirki zaman gurluşygyny özgertdi.Soňky ýyllarda süýümli aýna bilen örtülen matanyň ösüşi gips tagtasynyň ýangyna garşylygyny ep-esli ýokarlandyrdy we ony indispensa öwürdi ...

Jikme-jiklikleri görüň
752

SPORT WENUESLARY ÜÇIN T NEWZE SÖNDGI IŞLER MATERIALLARY - Örtülen aýna zawody

Saglyk habardarlygynyň ýokarlanmagy sebäpli ýaşaýjylaryň bedenterbiýe baradaky düşünjesi hem artdy we tutuş ýurtda sport meýdançalary we fitnes klublary döredildi.Sport meýdançalarynyň içerki we akustiki dizaýny görlüp-eşidilmedik ösüşe eýe, init ...

Jikme-jiklikleri görüň
gips tagtasy

“GRECHO” örtükli aýna zawodlary bilen DRYWALL GURULMASY

Qualityokary hilli süýümli aýna materiallary bilen üpjün ediji GRECHO korporasiýasy, guradyjy enjamyň çydamlylygyny we ýangyna garşylygyny ýokarlandyrmak üçin oýun üýtgediji çözgüt hödürledi.ECörite düzülen örtükli aýna faserleri (CGF) gips tagtasyna ulanmak bilen, GRECHO transfo ...

Jikme-jiklikleri görüň