GRECHO-da, kompaniýany has ýaşyl we dowamly etmekde üstünlik gazanmak ukybymyza höwes edýäris.Has durnukly bolmak üçin edýän ähli tagallalarymyzyň üsti bilen müşderilerimiziň üýtgeýän zerurlyklaryna hyzmat etmegi dowam etdirmek üçin has çydamly, has innowasiýa we has gowy ýerleşjekdigimize düşünýäris.

hakda
GRECHO

GRECHO, ýokary hilli aýna süýümli material, süýümli aýna önümleri we täjirçilik, senagat we ýaşaýyş jaý programmalary we ş.m. üçin dokalan däl öňdebaryjy üpjünçi hökmünde.

Häzirki wagtda önümlerimiz gurluşyk önümleri, howa giňişligi, awtoulag we transport, süzgüç, täjirçilik interýerleri, gidroizolýasiýa we ýel energiýasy ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

habarlar we maglumatlar

birleşdirilen materiallar

Kompozitler bazaryndaky iň yssy programma näme? —— Awtoulag

Awtoulag pudagy içerki ýangyç hereketlendirijilerinden elektrik ulgamlaryna geçip başlanda, birleşdirilen materiallar ulaglaryň durnuklylygynda we ýeňil agramynda möhüm rol oýnaýar.Kompozitler köplenç sport awtoulaglarynda we ýokary derejeli / kaşaň ulaglarda ulanylýar ...

Jikme-jiklikleri görüň
lQDPJxa6KHYeotrNAfTNA3ewUGS6-0uKIv0DMhFSQgCJAA_887_500

Süýüm bilen berkidilen termoplastiki kompozitler üçin umumy galyplaýyş amallary haýsylar?

FRTP-iň umumy galyplaýyş amallary haýsylar raw Çig malyň gurluş süýümli aýna önümlerine öwrülmeginde esasy tehnologiki ädim, bu pudagyň ösmegi üçin esas we şert bolup durýan galyplaýyş prosesi.Giňelmegi bilen ...

Jikme-jiklikleri görüň
FRP Rebar

Bazalt süýümli kompozit barlaryň artykmaçlyklary we ulanylyşy haýsylar?

Bazalt süýümli kompozit barlaryň artykmaçlyklary we ulanylyşy : Bazalt süýümli kompozit bar, ýokary güýçli bazalt süýümi we winil rezini (epoksi rezin) pultruziýa we egrem-bugram netijesinde emele gelen täze materialdyr.Bazalt süýümli kompozit çybyklaryň artykmaçlyklary 1. ...

Jikme-jiklikleri görüň
GRECHO süýümi berkidilen termoplastiki kompozitler

FRTP-iň klassifikasiýalary we goşundylary haýsylar?

FRTP-iň klassifikasiýasy FRTP-iň köp görnüşi bar we bu pudakda gaty köp termin we iňlis gysgaltmalary bar.Önümiň süýümini saklamagyň ululygyna (L) baglylykda, gysga süýümli berkidilen termoplastika (SFRT, L <1,0 mm), uzyn süýüm r ...

Jikme-jiklikleri görüň
Süýüm berkidilen termoplastiki kompozitler

FRTP-iň adaty öndürijilik peýdalary haýsylar?

Süýümli berkidilen termoplastiki kompozitler (FRTP) Süýüm bilen berkidilen termoplastiki kompozit materiallar birleşýän materiallaryň möhüm bölegi bolup durýar. Dürli termoplastiki rezinler aýna süýümleri (GF), uglerod süýümleri (CF), aramid süýümleri (AF) we beýleki süýümler bilen berkidilýär ...

Jikme-jiklikleri görüň
GRECHO süýümli aýna

Näme üçin bu süýümli aýna üpjün edijini saýlaýarys?

1. Söwda üçegi Hytaýyň materigindäki topar müşderilerimiz üçin material öndürmek üçin öňkülerinden has köp işleýär.Synag, näsazlyklary düzetmek we meýilleşdirmek bilen meşgullandylar ...

Jikme-jiklikleri görüň