GRECHO-da, kompaniýany has ýaşyl we dowamly etmekde üstünlik gazanmak ukybymyza höwes edýäris.Has durnukly bolmak üçin edýän ähli tagallalarymyzyň üsti bilen müşderilerimiziň üýtgeýän zerurlyklaryna hyzmat etmegi dowam etdirmek üçin has çydamly, has innowasiýa we has gowy ýerleşjekdigimize düşünýäris.

hakda
GRECHO

GRECHO, ýokary hilli örtükli süýümli aýna matasy, süýümli aýna materiallary we täjirçilik, senagat we ýaşaýyş jaýlary we ş.m. üçin uglerod süýümli matalary üpjün etmekde öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde.

Häzirki wagtda önümlerimiz gurluşyk önümleri, howa giňişligi, awtoulag we transport, süzgüç, täjirçilik interýerleri, gidroizolýasiýa we ýel energiýasy ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

habarlar we maglumatlar

süýümli aýna potolok

Fireangynyň klassifikasiýasy we gurluşyk materiallaryny barlamak üçin standartlar

Gurluşyk materiallarynyň ýangyjy öndürijiligi binalaryň ýangyn howpsuzlygy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr we köp ýurt gurluşyk materiallarynyň ýanmagy üçin öz klassifikasiýa ulgamlaryny döretdi.Binalaryň, ýerleriň ulanylyşyna baglylykda a ...

Jikme-jiklikleri görüň
potolok

Fiberglas näme üçin beýle gowy?

Süýümli aýna, köp sanly pudagy we amalyýeti özgerten, dürli önümler üçin özüne çekiji saýlama döredýän birnäçe peýdany hödürleýän köpugurly we çydamly materialdyr.Öňdebaryjy öndüriji GRECHO süýümli aýnanyň güýjüni ulanýar ...

Jikme-jiklikleri görüň
süýümli aýna

Süýümli aýna üçek plitalary ýangyn howpsuzmy?

Bilermenler topary tarapyndan geçirilen soňky gözlegler süýümli aýnanyň we adaty potoloklaryň ýangyn howpsuzlygyndaky möhüm tapawutlary ýüze çykardy.Gözlegler, süýümli aýna potoloklaryň adaty materiallara garanyňda ep-esli ýangyna çydamlydygyny, b ...

Jikme-jiklikleri görüň
süýümli aýna potolok

Näme üçin süýümli aýna üçek plitalaryny ulanmaly?

Süýümli aýna potoloklar, söwda we ýaşaýyş ýerleri üçin has meşhur saýlawdyr.Bu plitkalar arhitektorlar, potratçylar we jaý eýeleri üçin özüne çekiji saýlama döredýän dürli peýdalary hödürleýär.GRECHO-nyň süýümli aýna potoloklary salam ...

Jikme-jiklikleri görüň
potolok

Örtülen süýümli aýna akustiki matalaryň sesini azaltmagyň peýdalary

Dürli çeşmelerden gelýän sesleriň hapalanmagy bilen doldurylan dünýäde täsirli izolýasiýa çözgütleriniň ähmiýetini artykmaç aýdyp bolmaz.Binalaryň, senagat desgalarynyň, ulag ulgamlarynyň ýa-da ýaşaýyş ýerleriniň gurluşygynda bolsun, amaly we täsirli ...

Jikme-jiklikleri görüň
gips tagtasy

Fiberglas Mat gips tagtasy näme üçin beýle meşhur?

Gips tagtasy üçin örtülen aýna mat, gips tagtasynyň aşaky gatlagyny berkitmek üçin örtülen süýümli aýna matasydyr.Çig mal hökmünde gysga kesilen aýna süýümden ýasalyp, çygly galypdan emele gelýär. Örtülen süýümli aýna ýüplük mat ...

Jikme-jiklikleri görüň