GRECHO-da, kompaniýany has ýaşyl we dowamly etmekde üstünlik gazanmak ukybymyza höwes edýäris.Has durnukly bolmak üçin edýän ähli tagallalarymyzyň üsti bilen müşderilerimiziň üýtgeýän zerurlyklaryna hyzmat etmegi dowam etdirmek üçin has çydamly, has innowasiýa we has gowy ýerleşjekdigimize düşünýäris.

GRECHO

önümleri

hakda
GRECHO

GRECHO, ýokary hilli örtükli süýümli aýna matasy, süýümli aýna materiallary we täjirçilik, senagat we ýaşaýyş jaýlary we ş.m. üçin uglerod süýümli matalary üpjün etmekde öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde.

Häzirki wagtda önümlerimiz gurluşyk önümleri, howa giňişligi, awtoulag we transport, süzgüç, täjirçilik interýerleri, gidroizolýasiýa we ýel energiýasy ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

habarlar we maglumatlar

guradyjy

“GRECHO” örtülen süýümli süýümler “DRYWALL” ýangyna garşy durnuklylygy güýçlendirýär

Adatça guradyjy gural diýlip atlandyrylýan gips tagtasy, täsirli ýangyna garşylygy bilen häzirki zaman gurluşygyny özgertdi.Soňky ýyllarda süýümli aýna bilen örtülen matanyň ösüşi gips tagtasynyň ýangyna garşylygyny ep-esli ýokarlandyrdy we ony indispensa öwürdi ...

Jikme-jiklikleri görüň
752

SPORT WENUESLARY ÜÇIN T NEWZE SÖNDGI IŞLER MATERIALLARY - Örtülen aýna zawody

Saglyk habardarlygynyň ýokarlanmagy sebäpli ýaşaýjylaryň bedenterbiýe baradaky düşünjesi hem artdy we tutuş ýurtda sport meýdançalary we fitnes klublary döredildi.Sport meýdançalarynyň içki we akustiki dizaýny görlüp-eşidilmedik ösüşe eýe, init ...

Jikme-jiklikleri görüň
gips tagtasy

“GRECHO” örtükli aýna zawodlary bilen DRYWALL GURULMASY

Qualityokary hilli süýümli aýna materiallary bilen üpjün ediji GRECHO korporasiýasy, guradyjy enjamyň çydamlylygyny we ýangyna garşylygyny ýokarlandyrmak üçin oýun üýtgediji çözgüt hödürledi.ECörite düzülen örtükli aýna faserleri (CGF) gips tagtasyna ulanmak bilen, GRECHO transfo ...

Jikme-jiklikleri görüň
süýümli aýna aýlanmak

2023-nji ýyla çenli ýatdan çykmajak ösüşi görmek üçin süýümli gaýtadan işlenen plastmassa bazary üçin hereket etmek

Giriş: Süýümli demir plastmassalarda ulanylýan aýlanmak üçin dünýä bazary ýakyn ýyllarda ep-esli ösüşe garaşylýar.Marketakynda bu bazary giňişleýin seljermek barha artýan islegi görkezdi we potensial ösüş mümkinçiliklerini açdy.A ...

Jikme-jiklikleri görüň
süýümli aýna mesh

MESH GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLERI ST STRUKTURAL INTEGRITLIGINI NOWDIP EDIP BOL? AR?

Arhitektura we içerki dizaýn ugurlarynda ýüzleriň gurluş bitewiligini saklamak möhümdir.Pollar, diwarlar ýa-da potolok bolsun, berk binýadyň bolmagy uzak möhletli netijeler üçin zerurdyr.Muny etmegiň täsirli usuly, mesleri ...

Jikme-jiklikleri görüň
855

SUW GÖRNÜŞLERI

Gurluşykda we durkuny täzelemekde ygtybarly we çydamly gurnamany üpjün etmek gaty möhümdir.Duşuňyzy suw geçirmeýänligi barada aýdylanda, dogry material ulanmak gaty möhümdir.Meşhur material aýna matanyň arkasydyr.Bu gün bu mowzugy öwreneris we iň gowulary öwreneris ...

Jikme-jiklikleri görüň