• Örtülen süýümli aýna mat

Biz hakda

Biz kim

GRECHO zawod bilen söwdany 2008-nji ýyldan bäri 15 ýyl hyzmat edip, ýokary hilli üpjün edýän kompaniýaörtülen süýümli aýna mat, uglerod süýümi matawe başgalaraýna süýümli materiallarwe ş.m.

GRECHO-da öz zawodymyz bar.Mundan başga-da, Hytaýda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümleriň giň toplumyny üpjün etmegimizi üpjün edýän, müşderiler üçin giňişleýin çözgütleri hödürlemäge mümkinçilik berýän giň önüm zynjyrymyz bar.

diňe iň oňat materiallary we ajaýyp müşderi hyzmatyny hödürläp, kämillige ymtylýandygymyza buýsanýarys.Iň täze tehnologiýalary ulanyp we iň ýokary senagat ülňülerine laýyklykda öndürilen materiallarymyz we önümlerimiz gurluşyk we gurluşyk, täjirçilik üçek we izolýasiýa, infrastruktura pudaklary, howa we deňiz sport enjamlaryna we awtoulaglara çenli köp sanly amaly üçin amatlydyr.

GRECHO Hytaýda ajaýyp önümleri ösdürmäge we öndürmäge we çykdajylaryňyza, hiliňize we gowşuryş garaşmalaryňyza ýetmäge goldaw berýär.

SANLAR

Biz has gowy ertir, has ýaşyl, has berk we dowamly geljegi gurmak niýetimiz we täze wada bilen syýahatymyza ygrarly bolduk.

15 ýyllyk halkara söwdasy

+
  1. 35+ Çeşmeler (Olaryň arasynda, Sanawda 10 kompaniýa, 5 sany döwlet kärhanasy)
  1. Bütin dünýäde 610 müşderi
M+
  1. 30M + inedördül metrler (örtülen süýümli aýna matanyň ýyllyk kuwwaty)
+

540+ Konteýner / iberiş (Biz ýylda eksport edýäris)

610 Müşderi
GRECHO süýümli aýna
15 ýyllyk halkara söwdasy
GRECHO
540+ konteýnerler

Näme üçin bizi saýlaýar?

Barlanan mümkinçilikler

Coreadrosymyzy ösdürmek we salgylanylýan bazarlarymyzy giňeltmek

Premium çig mal

Uglerod süýümli mata ýaly üpjün edýän önümlerimizde ulanylýan çig mal, halkara markalarynyň iň gowy 10 sanawynda belli öndürijiler tarapyndan üpjün edilýär.

Ara alyp maslahatlaşyň

Býudjetiňizi tygşytlaň

Zawodlar we beýleki üpjünçilik zynjyry bolan GRECHO hökmünde biz GRECHO-da önümler we transport çykdajylary nukdaýnazaryndan islegleriňize görä siziň üçin çykdajylary gözegçilik meýilnamasyny düzeris.

Ara alyp maslahatlaşyň

Wagtyňyzy tygşytlaň

Önüm liniýamyzy giňeltmek üçin içerki üpjünçilik zynjyrynyň köp çeşmesi bar.Dürli görnüşli önüm zerurlyklaryňyza görä, islegleriňizi çalt ýerine ýetirýän önümleri tapyp bileris.Wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaň.

Ara alyp maslahatlaşyň

Hil / hyzmat kepilligi

Döwrebap maşynlarymyz önümçiligiň takyklygyny we yzygiderliligini üpjün etmek üçin yzygiderli saklanýar we synagdan geçirilýär.Süýümlerimiziň hemmesi güýç, çydamlylyk we beýleki möhüm häsiýetler üçin giňden synagdan geçirilýär.Şeýle hem, hil gözegçilik barlagymyzy barlamak üçin SGS ýaly abraýly üçünji tarap guramalary bilen işleýäris.

Ara alyp maslahatlaşyň

Bu aladalaryňyz barmy?

234567Qualityaramaz hil önümleri

23456789Üpjün ediji bilen nädogry aragatnaşyk

160137-OV2WWQ-491

Uzak eltip bermek

Islegleriňize laýyk çözgütler

Hil kepilligi

SGS barlagy, CE şahadatnamasy, önümi barlamak hasabaty ...

Zawod barlaglary

ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO45001: 2018, MSDS, ICS, OHSAS18001 ...

Çalt eltip bermek

Mysal üçin : 3-5 gün

Köpçülikleýin önümçilik üçin: 15-25 gün

Netijeli aragatnaşyk ediň

7 * 24 sagat onlaýn.E-poçta, telefon, wideo we ş.m. arkaly habarlaşyň.

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

121212

SGS barlagy, hiliň barlagy

Önümlerimiz has ýeňil, has güýçli we iň agyr şertlerde-de uzak dowam edýär.Az ömrüň bahasy bilen subut edilen çözgütleri hödürleýäris

1
2
3
4