• Örtülen süýümli aýna mat

Habarlar

 • “GRECHO” örtülen süýümli süýümler “DRYWALL” ýangyna garşy durnuklylygy güýçlendirýär

  “GRECHO” örtülen süýümli süýümler “DRYWALL” ýangyna garşy durnuklylygy güýçlendirýär

  Adatça guradyjy gural diýlip atlandyrylýan gips tagtasy, täsirli ýangyna garşylygy bilen häzirki zaman gurluşygyny özgertdi.Soňky ýyllarda süýümli aýna bilen örtülen matanyň ösüşi gips tagtasynyň ýangyna garşylygyny ep-esli ýokarlandyrdy we ony indispensa öwürdi ...
  Koprak oka
 • SPORT WENUESLARY ÜÇIN T NEWZE SÖNDGI IŞLER MATERIALLARY - Örtülen aýna zawody

  SPORT WENUESLARY ÜÇIN T NEWZE SÖNDGI IŞLER MATERIALLARY - Örtülen aýna zawody

  Saglyk habardarlygynyň ýokarlanmagy sebäpli ýaşaýjylaryň bedenterbiýe baradaky düşünjesi hem artdy we tutuş ýurtda sport meýdançalary we fitnes klublary döredildi.Sport meýdançalarynyň içki we akustiki dizaýny görlüp-eşidilmedik ösüşe eýe, init ...
  Koprak oka
 • “GRECHO” örtükli aýna zawodlary bilen DRYWALL GURULMASY

  “GRECHO” örtükli aýna zawodlary bilen DRYWALL GURULMASY

  Qualityokary hilli süýümli aýna materiallary bilen üpjün ediji GRECHO korporasiýasy, guradyjy enjamyň çydamlylygyny we ýangyna garşylygyny ýokarlandyrmak üçin oýun üýtgediji çözgüt hödürledi.ECörite düzülen örtükli aýna faserleri (CGF) gips tagtasyna ulanmak bilen, GRECHO transfo ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýyla çenli ýatdan çykmajak ösüşi görmek üçin süýümli gaýtadan işlenen plastmassa bazary üçin hereket etmek

  2023-nji ýyla çenli ýatdan çykmajak ösüşi görmek üçin süýümli gaýtadan işlenen plastmassa bazary üçin hereket etmek

  Giriş: Süýümli demir plastmassalarda ulanylýan aýlanmak üçin dünýä bazary ýakyn ýyllarda ep-esli ösüşe garaşylýar.Marketakynda bu bazary giňişleýin seljermek barha artýan islegi görkezdi we potensial ösüş mümkinçiliklerini açdy.A ...
  Koprak oka
 • MESH GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLERI ST STRUKTURAL INTEGRITLIGINI NOWDIP EDIP BOL? AR?

  MESH GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLERI ST STRUKTURAL INTEGRITLIGINI NOWDIP EDIP BOL? AR?

  Arhitektura we içerki dizaýn ugurlarynda ýüzleriň gurluş bitewiligini saklamak möhümdir.Pollar, diwarlar ýa-da potolok bolsun, berk binýadyň bolmagy uzak möhletli netijeler üçin zerurdyr.Muny etmegiň täsirli usuly, mesleri ...
  Koprak oka
 • SUW GÖRNÜŞLERI

  SUW GÖRNÜŞLERI

  Gurluşykda we durkuny täzelemekde ygtybarly we çydamly gurnamany üpjün etmek gaty möhümdir.Duşuňyzy suw geçirmeýänligi barada aýdylanda, dogry material ulanmak gaty möhümdir.Meşhur material aýna matanyň arkasydyr.Bu gün bu mowzugy öwreneris we iň gowulary öwreneris ...
  Koprak oka
 • UREWROPA FIBERGLASLARYNYAT ÖATÜNI ALYŞ MAT BAZAR GIRIŞI

  UREWROPA FIBERGLASLARYNYAT ÖATÜNI ALYŞ MAT BAZAR GIRIŞI

  Europeewropada süýümli aýna örtükli matalaryň bazary soňky ýyllarda ep-esli ösüşe eýe boldy.Bu önümlere isleg gurluşyk, awtoulag we howa giňişligi ýaly dürli pudaklarda ýüze çykýar.Şonuň üçin öndürijiler we üpjün edijiler elmydama gowşak ...
  Koprak oka
 • DRYWALL örtülen süýümli süýümli materiallary nädip saýlamaly

  DRYWALL örtülen süýümli süýümli materiallary nädip saýlamaly

  Gips tagtasy, guradyjy ýa-da gips tagtasy diýlip hem atlandyrylýar, häzirki zaman binagärliginde giňden ulanylýan gurluşyk materialydyr.Diwarlara we potoloklara tekiz we çydamly ýer berýär, ony islendik gurluşyk taslamasynyň möhüm bölegi edýär.Güýjüni we ýerine ýetirijiligini ýokarlandyrmak üçin ...
  Koprak oka
 • Örtülen süýümler

  Örtülen süýümler

  Giriş: Güýç, çydamlylyk we köpugurlylyga baha berýän dünýäde örtülen süýümli aýna matasy oýun üýtgedýän material boldy.Ösen örtük bilen örtülen aýna matalar, köp sanly programmada ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär.Bu makalada öwrenýäris ...
  Koprak oka
 • ÇOPKLENDIRILEN STRAND MAT NOWDIP saýlamaly?

  ÇOPKLENDIRILEN STRAND MAT NOWDIP saýlamaly?

  Pes hilli we ýokary hilli dogralan ýüplük matanyň arasynda näme tapawut bar?Nädip saýlamaly?Dogralan süýümli matany rezin bilen birleşdireniňde haýsy çäreleri göz öňünde tutmaly.Bu makalada kesilen ýüplük jübütlemek üçin käbir görkezmeler berilýär.Highokary deňeşdireniňde ...
  Koprak oka
 • GÖRNÜŞLI KARBON Süýümli FABRIK GURAMASY WE HARAKTERISTIKASY

  GÖRNÜŞLI KARBON Süýümli FABRIK GURAMASY WE HARAKTERISTIKASY

  Iki taraplaýyn uglerod süýümli matany radial we dokma ugurlaryndaky dürli jemleýiş görnüşlerine görä ýönekeý, egrem-bugram, atlas, futbol we beýleki görnüşlere bölmek mümkin.01 Açyk dokma uglerod süýümi ...
  Koprak oka
 • ÇYKAN STRAND MAT WE WOVEN ROVING BIRLEŞIGINI US ULANYLMASY?

  ÇYKAN STRAND MAT WE WOVEN ROVING BIRLEŞIGINI US ULANYLMASY?

  Dogralan Strand Mat (CSM) we süýümli aýna dokalan aýlawlar has güýçli, köptaraply laminatlary emele getirmek üçin kompozit programmalarynda bilelikde ulanylyp bilner.Ine, olaryň bilelikde işlemegi: Güýçüň artmagy: Fiberglasdan dokalan aýlawlar, adatça has ýokary dartyş güýji we berk ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9