• GRECHO süýümli aýna

Biz hakda

GRECHO hakda

GRECHO, ýokary hilli aýna süýümli material, süýümli aýna önümleri we täjirçilik, senagat we ýaşaýyş jaý programmalary we ş.m. üçin dokalan däl öňdebaryjy üpjünçi hökmünde.

Häzirki wagtda önümlerimiz gurluşyk önümleri, howa giňişligi, awtoulag we transport, süzgüç, täjirçilik interýerleri, gidroizolýasiýa we ýel energiýasy ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.

Şeýle hem, hyzmatdaşlarymyz we üpjün edijilerimiz bilen durnukly gurluşykda we ýörite materiallarda orun tapmaga kömek edýän ynamdar gatnaşyklary ösdürmek üçin köp işledik.

Biz has gowy ertir, has ýaşyl, has berk we dowamly geljegi gurmak niýetimiz we täze wada bilen syýahatymyza ygrarly bolduk.

https://www.grechofiberglass.com/about-us/

Faktlar we sanlar

, 000yllyk kuwwaty takmynan 450,000 tonna aýna süýümleri

* 3000-den gowrak işgär

ISO9001 & ISO18001 we ISO14001 ulgam şahadatnamasyny we FDA, GL, UL, CQM şahadatnamalaryny we ş.m. alýar.

7 aýna aýna süýümli seriýa we 300-den gowrak süýümli aýna materiallary we aýna süýüm önümleri bilen üpjün etmek

30-dan gowrak ýurda we sebite hyzmat etmek

busnd (1)
busnd (2)
busnd (4)
busnd (3)

Aýna önümçilik pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplan we senagat we gurluşyk bazarlarynda dünýä liderleri bolan Hytaý materigindäki hyzmatdaşlarymyzyň üsti bilen we size bu zatlary getirmäge mümkinçilik berýän köp sanly çeşmä eýe bolýarys. dünýädäki iň täze aýna süýümli önüm çözgütleri.

Durnuklylyk

GRECHO-da, kompaniýany has ýaşyl we dowamly etmekde üstünlik gazanmak ukybymyza höwes edýäris.Has durnukly bolmak üçin edýän ähli tagallalarymyzyň üsti bilen müşderilerimiziň üýtgeýän zerurlyklaryna hyzmat etmegi dowam etdirmek üçin has çydamly, has innowasiýa we has gowy ýerleşjekdigimize düşünýäris.

hakda (2)

Energiýa bilen meşgullanýan kompaniýa hökmünde önümlerimiziň energiýa tygşytly, amatly, howpsuz we sagdyn şertleri döretmäge goşant goşýandygyna buýsanýarys.Adamlaryň işlemek isleýän kompaniýasyny döredendigimize hem buýsanýarys, sebäbi gymmatlyklarymyza wepaly bolup, jemgyýetlerimizde üýtgeşiklik döredýän ahlakly hereket edýäris.

hakda (1)

GRECHO-nyň kompaniýamyzda durnuklylyk strategiýasyna bitewi düşünmäge itergi berýän Greenaşyl geljegi gurmak baradaky niýetimiz we täze wada bilen syýahatymyza ygrarly bolduk.Nirä gitmek isleýändigimiz we bizi öňe alyp barjak ýol kartasy bolup hyzmat edýär.

GRECHO süýümli aýna

Şeýle hem, durnukly gurluşyk we ýörite materiallar boýunça öňdebaryjy bazara ýetmäge kömek edýän hyzmatdaşlarymyz we üpjün edijilerimiz bilen ynamdar gatnaşyklary ösdürmek üçin köp işledik.Durnuklylyk syýahatymyz deňagramly we jogapkärli görnüşde ösmäge we gowulaşmaga mejbur edýär.

GRECHO süýümli aýna

Bu maksat bilen esasy sürüjilere üns bereris: azaltmak, giňeltmek we täzelik etmek.Planeter togalagymyza edýän täsirimizi azaltmak, global işçi güýjümiziň we jemgyýetlerimiziň goldawyny giňeltmek we pes uglerod geljegine täzelik etmek.Bu sürüjiler, şeýle hem, ýetmäge synanyşjak täze durnuklylyk maksatlarymyzy ösdürmäge kömek etdi.