• Örtülen süýümli aýna mat

Önümler

GRECHO ýokary hilli uglerod süýümi / süýümli aýna / birleşdirilen materiallaryň giň toplumyny öwrenmekde 15 ýyllyk tejribä eýe.
Gurluşyk, ýasama ýa-da beýleki taslamalar üçin ýeňil we çydamly uglerod süýümi / süýümli aýna / birleşdirilen materiallary gözleýän bolsaňyz, size habar berdik.Haýyş edýärinBIZ bilen habarlaşyňislegleriňiz üçin!
Müşderini kanagatlandyrmak baradaky ygrarlylygymyzy goldap, hödürleýärisMUGT MESELLERüpjün edýärHYZMATDAŞajaýyp çözgüt tapmagyňyzy üpjün etmek üçin.Indiki işiňizde ýeňil materiallaryň potensialyny açmak üçin şu gün önümimiziň jikme-jik sahypalaryna göz aýlaň.

 • Akustiki poluň arkasy

  Akustiki poluň arkasy

  Akustik pol ýassygy, GRECHO-nyň pollaryň ýa-da halylaryň arka tarapynda ulanmak üçin ýörite döredilen aşaky akustikdir.Olar ýokary hilli, iki komponentli süýümlerden ýasalyp, sesiň ýaýramagyny saklaýan we azaldýan, ajaýyp ses izolýasiýasyny we sesiň peselmegini üpjün edýär.

 • Asma akustiki potolok

  Asma akustiki potolok

  1. ● Akustiki potol panellerimiz, asylan potolok ulgamynyň içindäki ses siňdirişine bezeg we amaly çemeleşýär.
  2. ● Bu paneller asma potolokda bökdençsiz birleşdirilmegi üçin döredildi, tebigy ses giňişliginde täsirli ses gözegçiligini we eho siňdirişini üpjün etmek üçin guruldy.
  3. Elýeterli bir Stocka nusgasy (mugt)

   Hil hasabatlary bar

   Hususylaşdyrmak üçin bize ýüz tutuň

   

 • Diwar paneli üçin akustiki mata

  Diwar paneli üçin akustiki mata

  Akustiki matalarymyz, sesiň üýtgemegini azaltmak we sesleri gözegçilikde saklamak, has ýakymly we amatly gurşaw döretmek üçin diwar örtüklerinde ulanmak üçin ýörite döredildi.

   

  Ajaýyp täsir garşylygy we çydamlylygy.

  Köpugurly we düzülip bilnerreňkdedürli programmalar üçin.

   

 • Süýümli aýna üçek kafel

  Süýümli aýna üçek kafel

  1. Performance performanceokary öndürijilikli akustiki häsiýetler sesiň siňdirilmegini güýçlendirýär.

  2. ● Süýümli aýna gurluşygy uzak möhletli ulanmak üçin çydamlylygy üpjün edýär.
  3. Hum Çyglylyga garşy durmak üçin döredilen we dürli ýapyk gurşaw üçin amatly.
  4. Standard Adaty potolok ulgamyny ulanyp gurmak aňsat.
  5. Different Dürli dizaýn isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli şekillerde, ululyklarda, bezeglerde we reňklerde bar.

   

   

  1. Elýeterli bir Stocka nusgasy (mugt)

   Geçirilen hil synaglary (Hasabatlar bar)

   Nusgalar, önümiň jikme-jik aýratynlyklary we hil hasabatlary üçin bize ýüz tutuň

 • Uglerod Aramid Gibrid Mata

  Uglerod Aramid Gibrid Mata

  ● Aramid uglerod süýümli matamyz mehaniki güýji, ajaýyp ýylylyga garşylygy, ýangynyň yza galmagyny we gowy elektrik geçirijiligini ýokarlandyrdy.

  Air Aerokosmos, awtoulag, sport enjamlary, gorag eşikleri we süzgüç, izolýasiýa we berkitme ýaly ýokary öndürijilikli materiallary talap edýän dürli programmalarda ulanylýar.

   

  Quality 100% hiliň kepili

  ● Bir Stocka nusgasy mugt we synag üçin elýeterlidir (Biziň bilen habarlaşyň)

  ● Kabul etmek: Söwda, lomaý, sebit gullugy we ş.m.

  More Has köp önüme bolan islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin wagt we güýjüňizi we çykdajylaryňyzy tygşytlamak üçin öz zawodlarymyz we başga-da köp üpjünçilik zynjyry bar.

  ● 24 sagatlyk onlaýn jogap

   

 • Süýümli aýna üstki dokuma

  Süýümli aýna üstki dokuma

  1. ● Süýümli aýna üstki perde, esasan, tekiz we birmeňzeş görünmek üçin FRP önümleriniň içki we daşarky ýüzlerini bejermek üçin ulanylýar.

  1. S doýgun poliester rezin, epoksi rezin we fenolik rezin bilen bilelikde ulanylyp bilner.

  1. Application Applicationörite ýüz tutma prosesi onuň üç seriýa bölünendigini kesgitleýär: egrem-bugram BM (W) seriýasy, el goýmak BM (H) seriýasy we pultrud BM (P) seriýasy.

   

  Mugt nusga beriň

  Degişli hil şahadatnamalarynyň subutnamasy

  Europeewropa 15 ýyllyk eksport tejribesi

 • Şift plitalary üçin örtülen aýna perde

  Şift plitalary üçin örtülen aýna perde

  1. ● GRECHO potolok perdesi ajaýyp ses siňdirişini, ýylylygy izolýasiýa we ýangyndan goramak aýratynlyklaryny üpjün edýän ýörite formula bilen örtülendir.
  2. High qualityokary hilli gurluşyk we öndürijilik aýratynlyklary bilen GRECHO örtülen süýümli aýna matasy amatly we işleýän potolok giňişliklerini döretmek üçin amatlydyr.
  3. Different Dürli taslama talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ululykda we galyňlykda bolýar.

   

   

  1. Mysal alyň (Mugt)
  2. Önümi özleşdirmek hyzmatlary
  3. Önümler SGS synagyndan geçdi

   

 • Izolýasiýa üçek pollary we diwarlary üçin süýümli aýna perdeler

  Izolýasiýa üçek pollary we diwarlary üçin süýümli aýna perdeler

  ● Esasan ýerüsti gatlak we diwar we potolokyň içki gatlagy, suw geçirmeýän üçek materiallary üçin ajaýyp substratlar hökmünde ulanylýar.

  ● ensokary dartyş güýji, poslama garşylyk, asfalt bilen aňsatlyk bilen siňdirilen we ş.m.

  This Bu substratlardan ýasalan suw geçirmeýän üçek dokumasy döwmek, garramak we çüýremek aňsat däl.Suw geçirmeýän üçek dokumasynyň beýleki artykmaçlyklary birmeňzeş galyňlyk, ýangynyň yza galmagy, ajaýyp birmeňzeşligi, howanyň gowy bolmagy we syzma garşylygydyr.

  W Çygly amallar bilen dogralan süýümli aýnadan daşky gurşawa zyýanly önüm.

 • Süýümli aýna üçek dokumasy

  Süýümli aýna üçek dokumasy

  1. ib Süýümli aýna üçek dokumasy esasan SBS, APP, PVC gidroizolýasiýa membranalary we dinamiki asfalt gysgyçlar üçin ýokary hilli esas hökmünde ulanylýar.

  2. water Suw geçirmeýän membranalarda ulanylýan süýümli aýna örtükli perdeler, howa çydamlylygy we syzmaga garşy mümkinçilikleri bolup, materialyň hyzmat möhletini netijeli uzaldýar.

  3. ● Bu material güýçli uzynlyk dartyş güýjüni we transvers ýyrtyk güýjüni görkezýär.

  Mugt nusga beriň

  Degişli hil şahadatnamalarynyň subutnamasy

  Europeewropa 15 ýyllyk eksport tejribesi

 • Poliuretan izolýasiýa tagtasy üçin ak örtükli süýümli aýna mat

  Poliuretan izolýasiýa tagtasy üçin ak örtükli süýümli aýna mat

  Ex Daşarky izolýasiýa tagtasy üçin sement bilen örtülen süýümli aýna matalar, süýümli aýnanyň berkligini sement örtüginiň gorag aýratynlyklary bilen birleşdirýär.

  External Daşarky diwar izolýasiýa paneli ulgamlarynyň işleýşini we uzak ömrüni ýokarlandyrýan ajaýyp ýylylyk izolýasiýasyny, howa garşylygyny we gurluş durnuklylygyny üpjün edýär.

  Custom Hususy görnüşleri hödürlemek bilen, önümleriňizi gurluşyk taslamaňyzyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyryp bileris.

   

  Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg: T / T, L / C, PayPalwe ş.m.

  Eltip bermek: 3-5 gün (nusga)

  25-30 gün (köpçülikleýin önümçilik)

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  24 sagat onlaýn hyzmat

 • Polyiso izolýasiýa tagtasy üçin örtülen aýna ýüzi

  Polyiso izolýasiýa tagtasy üçin örtülen aýna ýüzi

   • Excellent Ajaýyp güýç we çyglylyga çydamlylygy üpjün edýän ýörite rezin bilen örtülen süýümli aýna gatlagyndan ýasalýar.
   • Pol Polyiso izolýasiýa tagtalary üçin örtülen aýna matamyz, izolýasiýa panelleriňiziň işleýşini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin döredilen ýokary hilli, çydamly materialdyr.
   • ● GRECHO Örtülen aýna matasy uzak wagtlap izolýasiýany üpjün edýär we Polyiso tagtalaryny daşarky faktorlardan goraýar.
        
  •  

  Wagty gowşurmak

  Mugt nusgaüçinSynag

  Synag hasabatlaryny beriň

 • Uglerod süýümi lomaý lomaý lomaý

  Uglerod süýümi lomaý lomaý lomaý

  • ● GRECHO Uglerod süýümleri “daşyndan ýumşak we içinden gaty”
  • ● GRECHO uglerod süýümli ýüplükler metal alýuminiýden has ýeňil, ýöne polatdan has güýçli, poslama çydamly we ýokary çeýeligi modulyna eýe bolup, olary harby we raýat goşundylary üçin möhüm material edýär.
  • Only Diňe uglerod materiallarynyň häsiýetlerine eýe bolman, dokma süýümleriniň ýumşak işleýşine eýe bolup, ony güýçlendiriji süýümleriň indiki nesline öwürýär.
12Indiki>>> Sahypa 1/2