• Örtülen süýümli aýna mat

Önümler

GRECHO ýokary hilli uglerod süýümi / süýümli aýna / birleşdirilen materiallaryň giň toplumyny öwrenmekde 15 ýyllyk tejribä eýe.
Gurluşyk, ýasama ýa-da beýleki taslamalar üçin ýeňil we çydamly uglerod süýümi / süýümli aýna / birleşdirilen material gözleýän bolsaňyzam, size habar berdik.Haýyş edýärinBIZ bilen habarlaşyňislegleriňiz üçin!
Müşderini kanagatlandyrmak baradaky ygrarlylygymyz bilen goldaw berýärisMUGT MESELLERüpjün edýärHYZMATDAŞajaýyp çözgüt tapmagyňyzy üpjün etmek üçin.Indiki işiňizde ýeňil materiallaryň potensialyny açmak üçin şu gün önümimiziň jikme-jik sahypalaryna göz aýlaň.

 • Şift üçin örtülen süýümli aýna mat

  Şift üçin örtülen süýümli aýna mat

  ● GRECHO örtülen süýümli aýna matasy, esasanam jaý bezegi bazary üçin kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzüldi.

  Calc Kalsiý tozy bilen örtülensoň, potolok, gips tagtasy, termiki izolýasiýa tagtasy, içerki we daşarky diwar bezegi we ş.m. ulanylýar.

  Igh potolok üçin örtülen süýümli aýna mat, ýangyna garşy, suw geçirmeýän, ýokary güýçli, UV garşy, septiki we gyrma garşy artykmaçlyklara eýedir.

  Customers Müşderileriň talaplaryna laýyklykda reňkini, dartyş güýjüni, ýangyna garşylygy we ş.m. sazlap bileris.

   

  Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg: T / T, L / C, PayPalwe ş.m.

  Eltip bermek: 3-5 gün (nusga)

  25-30 gün (köpçülikleýin önümçilik)

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  24 sagat onlaýn hyzmat

   

 • Gips tagtasy üçin örtülen süýümli aýna matalar

  Gips tagtasy üçin örtülen süýümli aýna matalar

  Aster Gips tagtasy üçin GRECHO süýümli aýna örtükli mat, gips tagtasynyň işleýşini we berkligini ýokarlandyrmak üçin ýörite döredilen ýokary hilli güýçlendiriji materialdyr.

  Opt Iň oňat güýji we goragy üpjün edýän ýörite rezin bilen örtülen inçe dokalan süýümli aýnadan ýasalýar.

  ● Bu örtülen süýümli aýna mat, guradyjy enjam ulanylýan dürli gurluşyk we içerki goşundylar üçin ajaýyp saýlawdyr.

   

  Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg: T / T, L / C, PayPalwe ş.m.

  Eltip bermek: 3-5 gün (nusga)

  25-30 gün (köpçülikleýin önümçilik)

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  24 sagat onlaýn hyzmat

 • Daş ýüň üçin örtülen süýümli aýna mat

  Daş ýüň üçin örtülen süýümli aýna mat

  Rock Daş ýüň bilen örtülen süýümli aýna mat, gaýa ýüň izolýasiýasynyň öndürijiligini we ömrüni ýokarlandyrmak üçin döredilen ýokary hilli çydamly materialdyr.

  Mat Düşekde ýörite ýylylyk we akustiki izolýasiýany üpjün edip, gaýa ýüňe ajaýyp goragy we berkitmegi üpjün edýän ýörite taýýarlanan süýümli aýna örtük bar.

   

  Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg: T / T, L / C, PayPalwe ş.m.

  Eltip bermek: 3-5 gün (nusga)

  25-30 gün (köpçülikleýin önümçilik)

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  24 sagat onlaýn hyzmat

 • Daşarky diwar izolýasiýa tagtasy üçin sement örtülen süýümli aýna mat

  Daşarky diwar izolýasiýa tagtasy üçin sement örtülen süýümli aýna mat

  ● GRECHO sement bilen örtülen süýümli aýna matasy adaty sement torunyň ornuny tutýar we daşarky diwar izolýasiýa tagtalary üçin ýörite döredildi.Dürli köpükli material ýüzleri we daşarky diwar bezeg şkaflary üçin ulanylýar

  ● GRECHO sement bilen örtülen süýümli aýna poliuretan, gaýa ýüň we beýleki daşarky diwar izolýasiýa tagtalary bilen ýokary baglanyşyk güýji bar we laminasiýa edilenden soň ýüzi tekiz.

  Term Has gowy ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi, syzmaga garşy gowy we ýangynyň yza galmagy.

  ● Önüm zawodyň önümçilik liniýasynda üznüksiz önümçiligi ýeňilleşdirýär.

   

  Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg: T / T, L / C, PayPalwe ş.m.

  Eltip bermek: 3-5 gün (nusga)

  25-30 gün (köpçülikleýin önümçilik)

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  24 sagat onlaýn hyzmat

 • Poliuretan izolýasiýa tagtasy üçin ak örtükli süýümli aýna mat

  Poliuretan izolýasiýa tagtasy üçin ak örtükli süýümli aýna mat

  Ex Daşarky izolýasiýa tagtasy üçin sement bilen örtülen süýümli aýna matalar, süýümli aýnanyň berkligini sement örtüginiň gorag aýratynlyklary bilen birleşdirýär.

  External Daşarky diwar izolýasiýa paneli ulgamlarynyň işleýşini we uzak ömrüni ýokarlandyrýan ajaýyp ýylylyk izolýasiýasyny, howa garşylygyny we gurluş durnuklylygyny üpjün edýär.

  Custom Hususy görnüşleri hödürlemek bilen, önümleriňizi gurluşyk taslamaňyzyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyryp bileris.

   

  Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg: T / T, L / C, PayPalwe ş.m.

  Eltip bermek: 3-5 gün (nusga)

  25-30 gün (köpçülikleýin önümçilik)

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  24 sagat onlaýn hyzmat

 • Gips tagtasy üçin ojakdan örtülen süýümli aýna matalar

  Gips tagtasy üçin ojakdan örtülen süýümli aýna matalar

  ● GRECHO Drywall Fiberglass Coated Mat, guradyjy enjamyň işleýşini we çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin döredilen premium güýçlendiriji materialdyr.

  Opt Iň amatly güýç we gorag üpjün etmek üçin ýörite rezin bilen örtülen inçe dokalan süýümli aýnadan ýasalýar.

  ● Bu örtülen süýümli aýna mat, guradyjy enjamy ulanyp, dürli gurluşyk we içerki goşundylar üçin ajaýyp saýlawdyr.

   

  Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

  Töleg: T / T, L / C, PayPalwe ş.m.

  Eltip bermek: 3-5 gün (nusga)

  25-30 gün (köpçülikleýin önümçilik)

  Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

  24 sagat onlaýn hyzmat

 • FRP üçek sahypasy

  FRP üçek sahypasy

  • ● GRECHO FRP listi, esasan, ýokary öndürijilikli filmden, güýçlendirilen poliesterden we aýna süýümden ybarat polat gurluş bilen ulanylýan ýeňil materialdyr, şolaryň arasynda film UV garşy we statiklere garşy gowy rol oýnamalydyr.
  • ● Anti-statik, üstündäki tozanyň ýagyşdan aňsatlyk bilen ýuwulmagyny ýa-da ýel bilen öwüsmegini üpjün etmek we arassalygy üpjün etmekdir.
  • Products Önümlerimiz üçek we diwar üçin senagat / söwda / raýat binalarynda giňden ulanylyp bilner.
 • BMC üçin kesilen setirler

  BMC üçin kesilen setirler

  • ● GRECHO BMC üçin kesilen süýümler, fenolik rezin bilen örtülen silan ululygy bilen ajaýyp gabat gelýär we ajaýyp bölünip bilýär.
  • Old Galyndy, sanjym we geçiriji galypda giňden ulanylýar.Fenolik rezin bilen utgaşykly, birleşdirilen materialyň ajaýyp mehaniki häsiýetini ösdüriň.
  • ● Aýratynlyklary:
  • Gowy bütewilik
  • Pes statik we bulaşyk
  • Çybynlarda çalt we birmeňzeş paýlanyş
  • Ajaýyp mehaniki we gaýtadan işleýiş aýratynlyklary
 • Dokma uglerod süýümli mata

  Dokma uglerod süýümli mata

  ● GRECHO uglerod süýümi ýönekeý dokalan mata ýönekeý, göni we aşak nagyş bilen dokalan.

  High Örän güýçli we ýeňil ýokary hilli uglerod süýüminden ýasalýar.

  ● GRECHO uglerod süýümli ýönekeý dokma, amaly aýratyn talaplary kanagatlandyrmak üçin dürli dokma nagyşlarynda we agramlarynda bar.

 • Elektron aýna gurnalan paneli hereket etmek

  Elektron aýna gurnalan paneli hereket etmek

  • ● “GRECHO E-Glass” gurnalan paneliň aýlanmagy, çybykda çalt çyglap ​​biler we kesilenden soň ajaýyp dispersiýany üpjün edip biler.
  • Panel Üznüksiz paneli emele getirmek üçin, doýmadyk poliester bilen gabat gelýän silan esasly ululyk bilen örtülendir.
  • Light lighteňil agram, ýokary güýç we ýokary täsir güýji berýär
  • Building Gurluşyk we gurluşyk pudagynda aç-açan panelleri we matalary, yşyklandyryş tagtalaryny öndürmek üçin niýetlenendir.

   

   • Bir Stocka nusgasy mugt we synag üçin elýeterlidir
   • Biz bilen habarlaşyň
   • Talaplaryňyza esaslanyp size maslahat bereris.
   • Wagtynda onlaýn jogap!
 • Süýümli aýna emulsion baglaýjy kesilen çyzykly mat

  Süýümli aýna emulsion baglaýjy kesilen çyzykly mat

  • Op Biziň kesilen süýüm matamyz, poroşok ýa-da emulsiýa baglaýjylary bilen birleşdirilen, tötänleýin ugrukdyrylan kesilen ýüplerden ýasalan dokalmadyk berkitme.
  • UP UP, VE we EP rezinleri bilen gabat gelýär.
  • ● Önüm deňligi, ajaýyp çyglylygy we oňat siňdirişi üpjün etmek üçin döredilip, deňiz, transport we senagat bazarlary ýaly dürli amaly programmalar üçin ideal çözgüt bolup durýar.

   

  • Synag üçin mugt nusga
  • Y üçin biziň bilen habarlaşyňtalaplarymyz
  • Wagtynda onlaýn jogap!

   

 • AR Fiberglas aýlanyşy

  AR Fiberglas aýlanyşy

  • Fib Fiberglas demirbetonda (GRC) ulanyp boljak esasy material, 100% organiki däl material.düşürilmedik sement komponent böleginde polat we asbest çalyşmagy hem idealdyr.
  • ● GRC oňat alkali garşylygy bar, sementiň ýokary - aşgar maddasynyň, ýokary elastik modulyň poslamagyna garşy durup biler, eremegine garşy we doňup biler, güýçli, ýanmaýan, ýokary aýaz-çydamly, çyglylyga çydamly, ýaryklara garşy durup biler. , ajaýyp geçirijilik.
  • Design Dizaýn we aňsat görnüşli material bar.
123Indiki>>> Sahypa 1/3