• Örtülen süýümli aýna mat

GRECHO Önümçiligi

GRECHO ÖNÜMLERI

Çig mal saýlamakdan başlap, önümiň ahyrky barlagyna çenli önümçilik prosesiniň her ädimi ünsli ýerine ýetirilýär.Awtomatlaşdyrylan kesiş, örtük we bejeriş amallary takyklygy, netijeliligi we göwrümliligini üpjün edip, önümçilik liniýasyna birleşdirilýär.

1 ·

ÖNÜMLER PROSESI FIBERGLASLAR örtülen MAT

1/FIBERGLAS GÖRNÜŞLERI

1
FIBERGLAS GÖRNÜŞLERI

• Süýümli aýna örtükleri ýapyň

• Çig perdeleri aýlaň

2/Örtük

1
Örtük

• Örtük tanky taýýarlamak

• Örtük awtomatiki örtük, esasy dokuma matasynda örtük we tekizlemek üçin örtük / togalanmak

3/GARMAK we GURMAK

1
GARMAK we GURMAK

Urmak we guratmak we bejermek

Manualymonitoring we hilini barlamak

4/GÖRNÜŞ

1
GÖRNÜŞ

• Taýýar süýümli aýna perdelerini yzyna öwürmek

5/Zähmet synagy

1
Zähmet synagy

• Her önümçilik üçin laboratoriýa nusgasy we synag

“GRECHO” örtükli süýümli matlar üçin QC prosesi

Esasy dokuma matasy

Esasy dokuma matasy

• Daş görnüşi (Zyýan X)

• Nusga almak: Aýna süýüminiň paýlanyşy / gurluşy

• Laboratoriýa: LOI (organiki mazmun)

• Laboratoriýa: Dartgynlyk (CD & MD)

Örtük materialy

Örtük materialy

• Kalsiý karbonatyň aklygy synagy

• GCC, PCC agramyny barlamak

Örtük prosesi

Örtük prosesi

• Örtükden soň agşamlyk

• Yzky barlag (hiç biri çyzylmaýar)

• Daş görnüşi: Tekizlik, faceerüsti syn (gyrmyzy, köpürjik ýaly kemçiliksiz)

Guradylandan soň we saralmazdan ozal

Guradylandan soň we saralmazdan ozal

• Örtükden soň agşamlyk

• Yzky barlag (hiç biri çyzylmaýar)

• Daş görnüşi: Tekizlik ýüzüni synlaň (likwrinkl, köpürjiksiz)

Tamamlanan ýüpi barlamak

Tamamlanan ýüpi barlamak

• Ölçegi, tötänleýin barlamak

• Laboratoriýa synagy: GSM, LOI, Dartyş güýji (MD + CD) we aklyk

GRECHO R&D

Kesiş gyrasy infrastruktura we enjamlar

GRECHO-nyň gözleg işleriniň merkezi, ösen infrastrukturasy we häzirki zaman enjamlarydyr.Çylşyrymly synag enjamlaryndan başlap, ösen simulýasiýa gurallaryna çenli merkez gözlegçilere çylşyrymly kynçylyklary öwrenmäge, täze pikirleri öwrenmäge we pudak standartlaryny kesgitleýän inerener çözgütlerini öwrenmäge mümkinçilik berýär.

Durnukly tehnologiýa üns beriň

GRECHO-nyň gözleg we barlag merkezleri, kompaniýanyň durnuklylyga bolan ygrarlylygy bilen şertlendirilendir.Gaýtadan dikeldilýän energiýa, ekologiýa taýdan arassa materiallara we durnukly önümçilik proseslerine ünsi jemlän topar, dünýä senagatynyň ösýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak bilen daşky gurşawa täsirini azaldýan tehnologiýalary ösdürmek üçin ýadawsyz işleýär.

99a252f679b98378d19034719ad60d1

Köp ugurly gözleg topary

GRECHO-nyň gözleg we barlag merkezinde innowasiýalaryň başynda durýan ýokary hünärli we dürli-dürli hünärmenler topary bar.Olaryň köpçülikleýin tejribesi we bilelikdäki ruhy çylşyrymly kynçylyklara bitewi çemeleşmäge, innowasion pikirlenmäni ösdürmäge we işlenip düzülen çözgütleriň tehniki taýdan has ýokary we täjirçilik taýdan amatly bolmagyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Innowasiýa tanyşdyrylyşy we täjirleşdirme

GRECHO-nyň gözleg we barlag merkezi diňe bir öňdebaryjy tehnologiýalary ösdürmäge däl-de, eýsem olaryň üstünlikli täjirleşdirilmegine hem üns berýär.Merkez önümlerden we ideýalardan başlap, düşünjelerden bazara taýýar çözgütlere alyp barmak üçin başlangyç meýdança hökmünde çykyş edýär.Prototipi ösdürmek, synag etmek we kämilleşdirmek üçin ähli täzelikleriň berk hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýän platforma üpjün edýär.