• Örtülen süýümli aýna mat

Süýümli aýna poroşok baglaýjy kesilen çyzykly mat

Gysga düşündiriş:

  • Op Kesilen ýüplükler, önümçiligini optimizirlemek isleýän süýümli aýna materiallary pudagynda islendik iş üçin hökmany zat.
  • Innov Täzeçillik önümlerimiz, rezin sarp edilişini, önümçilik çykdajylaryny azaltmaga we soňky önümiň mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrmaga kömek edýär.
  • Glass Aýna süýümli dogralan süýümli matalar, FRP galyplaýyş taslamalary üçin köp taraply we tygşytly çözgütdir.

 

  • Bir Stocka nusgasy mugt we synag üçin elýeterlidir
  • Y üçin biziň bilen habarlaşyňtalaplarymyz
  • Wagtynda onlaýn jogap!

Önümiň jikme-jigi

TERJIME

Haryt bellikleri

Kesilen çyzykly mat

ÜPJÜNÇILIK ATTRATLARY

https://www.grechofiberglass.com/chopped-strand-mat/

TERJIME EDIP BOLAN GÖRNÜŞ

AASsat el bilen işlemek we tertiplilik

dogralan ýüplük

WERSATILE we HYZMATDAŞLYK

dogralan ýüplük

Giňeldilen mehaniki eýeçilikler

● TERJIME EDIP BOLAN GÖRNÜŞ

Dogralan ýüplüklerimiziň ajaýyp howa çykaryş aýratynlyklary sebäpli, materialy doýurmak üçin az rezin gerek, material we önümçilik çykdajylaryny ep-esli azaldýar.

 

AASsat el bilen işlemek we tertiplilik

Optimallaşdyrylan uzynlyk garyndysy, çylşyrymly konturly galyplara gowy tassyklamany üpjün edýär.

WERSATILE we HYZMATDAŞLYK

Açyk / ýapyk galyp, filament sargysy, laminasiýa we beýleki amallar bilen ulanmak üçin çeýeligi.

 

● Giňeldilen mehaniki eýeçilikler

Dogralan ýüplüklerimiz, soňky önümiň hilini ýokarlandyryp, mehaniki dartyş güýjüni we döwmek güýjüni ýokarlandyrdy.

 

 

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

Dogralan çyzykly mat, termosetting ýelimi bilen birleşdirilen süýümli aýnadan dokalan mata.Düwürtüklerimizdäki süýümler belli bir uzynlyga bölünýär ýa-da has ýokary hilli önüm üçin çalt rezin çyglamak we çalt howa çykarmak üçin kesilýär.Dogralan ýüplük matasy ýokary hilli gutarnykly we öndürijiligini ýokarlandyrýar, önümçiligi artdyrmak isleýän her bir adam üçin hökmany bolýar.

dogralan ýüplük

Qualityokary hilli dokma

dogralan ýüplük

Kesmek we şekillendirmek aňsat

dogralan ýüplük

Iň ýokary rezin siňdiriş we goýbermek

dogralan ýüplük

Güýçli mehaniki aýratynlyklar

Tehniki maglumatlar sahypasy
Tehniki maglumatlar sahypasy
Haryt kody Agramy (g / m²) Çyglylygyň mazmuny (%) LOI (%) Dartyş güýji (N150rm) Ini (m)
EMC225 225 ≦ 0.20% 2 ~ 8 20120 0,5 ~ 3.3
EMC300 300 ≦ 0.20% 2 ~ 8 20120
EMC450 450 ≦ 0.20% 2 ~ 8 20120
EMC600 600 ≦ 0.20% 2 ~ 8 20120
EMC900 900 ≦ 0.20% 2 ~ 8 20120

Biz bilen habarlaşyňHas giňişleýin aýratynlyklar we jikme-jiklikler üçin we talaplaryňyzy bize aýdyň.

Mugt nusgalary hödürleýäris!

Üstünlikli ýagdaýlar

GRECHO dogralan ýüplük matasy, jel palto ätiýaçlygy we ýük daşaýjy bölekler we paneller, deňiz goşundylary, ammar gaplary we poslaýjy enjamlar ýaly köp sanly kontakt galyplaýyş programmalary üçin gel palto ätiýaçlyk nusgasy we adaty laminat berkitme hökmünde ulanmak üçin niýetlenendir.

2-nji hadysa

GRECHO kesilen ýüplük, uly we galyň bölek öndürmek üçin el bilen işlemek ýa-da ýapyk galyp amallarynda ýokary öndürijilik talap edilende täsirli çözgüdi aňladýar.

Jübi telefony

GRECHO kesilen ýüplük, kontakt galyplary we agyr ýük awtoulaglaryny, awtoulag we RV komponentlerini öndürmek ýaly üznüksiz ýa-da üznüksiz laminasiýa programmalary üçin niýetlenendir.

GAPLAMAK WE GÖRNÜŞ

GRECHO kesilen ýüplük
GRECHO kesilen ýüplük
GRECHO kesilen ýüplük
GRECHO kesilen ýüplük

Näme üçin bizi saýlaýar?

Süýümli aýna material pudagynda ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýän öňdebaryjy kompaniýadyrys.
Innowasiýa, hil we müşderi kanagatlandyrmagyna üns bermek bilen, hünärmenler toparymyz üstünlikleriňizi üpjün etmäge bagyşlanýar.
Iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelýän we müşderileriň garaşyşlaryndan ýokary hilli önüm öndürmek üçin iň häzirki zaman tehnologiýasyny ulanýarys.

Sözümiziň ahyrynda, kesilen ýüplük önümçiligimizi gowulaşdyrmak isleýän her bir adam üçin hökmany önümdir.
Dürli amaly programmalar üçin amatly ýokary hilli, ygtybarly we tygşytly çözgütler bilen üpjün edýäris.
Şonuň üçin önümçiligiňizi optimizirlemek we ahyrky önümiňizi gowulaşdyrmak isleseňiz, kesilen ýüplük matamyz siziň üçin iň oňat saýlawdyr.

BIZI. ŞAHSY .ATLAR

şahadatnamasy

GÖRNÜŞ

Agöçürildi in gaýyklar, hammam enjamlary, awtoulag bölekleri, himiki poslama garşy turbalar, baklar, sowadyjy diňler we gurluşyk bölekleri.

Süýümli aýna emulsion baglaýjy kesilen süýümli mat (4)
Süýümli aýna emulsion baglaýjy kesilen süýümli mat (5)
Süýümli aýna emulsion baglaýjy kesilen süýümli mat (6)

Durnukly çözgütler üçin talap

BuildingCkomponentleri

Heatylylygy tygşytlamak, energiýa tygşytlamak, suw geçirmeýän we ýarylmaga garşylygy bar.

Turbageçiriji

Ulag

Çydamly, ýeňil maksatlara ýetmek.

Gurluşyk komponentleri

Pipeline

Gkirpik perdesi, düşek we mata esasly kompozitler ýerüsti daşky görnüşi ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Tehniki goldaw

GRECHO ünsi jemleýän Tehniki goldawy hem hödürleýär

düşürmekde kynçylyk çekýär we müşderilerimiz üçin öndürijiligi ýokarlandyrýar.

699pic_0nrjbk_xy

  • Öňki:
  • Indiki:

  •