• Örtülen süýümli aýna mat

Gips tagtasy üçin örtülen süýümli aýna matalar

Gysga düşündiriş:

Aster Gips tagtasy üçin GRECHO süýümli aýna örtükli mat, gips tagtasynyň işleýşini we berkligini ýokarlandyrmak üçin ýörite döredilen ýokary hilli güýçlendiriji materialdyr.

Opt Iň oňat güýji we goragy üpjün edýän ýörite rezin bilen örtülen inçe dokalan süýümli aýnadan ýasalýar.

● Bu örtülen süýümli aýna mat, guradyjy enjam ulanylýan dürli gurluşyk we içerki goşundylar üçin ajaýyp saýlawdyr.

 

Kabul etmek:OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy

Töleg: T / T, L / C, PayPalwe ş.m.

Eltip bermek: 3-5 gün (nusga)

25-30 gün (köpçülikleýin önümçilik)

Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli

24 sagat onlaýn hyzmat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gips tagtasy üçin örtülen süýümli aýna matalar

GYPSUM tagtasy üçin GRECHO FIBERGLASS örtükli matyň peýdalary näme?

GÖRNÜŞ

Sesi peseltmek

Sesi peseltmek

IRangyn garşylygy

IRangyn garşylygy

SÖ & GI WE DÜZGÜN DURNUKLY

DÜZGÜN DURNUK

IN DÖWLET

GRECHOSüýümli aýna örtükler gips tagtasyny güýçlendirýär, täsir, basyş ýa-da egilmek ýaly daşarky güýçlere goşmaça güýç we garşylyk berýär.Bu zynjyr tagtasynyň umumy gurluş bitewiligini ýokarlandyrýar.

Sesi peseltmek

Fiberglas matasy bilen öndürilen potolok we gips tagtalary önümleri sesleriň peselmegine täsir edip, sesleriň otaglaryň arasynda geçmegini azaldýar.

IRangyn garşylygy

Aýna süýümleriň bolmagy gips tagtasynyň ýangyna garşylygyny ýokarlandyrýar we ýangyn bolan ýagdaýynda möhüm goragy üpjün edýär.Alawyň ýaýramagynyň öňüni almaga we tagtanyň gurluş durnuklylygyny saklamaga kömek edýär.

DÜZGÜN DURNUK

 GRECHO örtülen süýümli aýna mat, çygly päsgelçilik bolup, suwuň gips tagtasyna girmeginiň öňüni alýar.Bu çyglylyk bilen baglanyşykly zeperleriň öňüni alýar we tagtanyň ömrüni uzaldýar.

 

Youtube.com-daky täze wideosym

GRECHO örtülen süýümli aýna matasynyň suw siňdiriş synagy

Bu, GRECHO tarapyndan örtülen süýümli aýna matada geçirilen suw siňdiriş synagy.

Bagtly müşderilerimiziň käbiri

GRECHO-nyň hyzmatdaşlarynyň näme diýmelidigini göreliň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Örtülen matyň görnüşleri

GRECHO süýümli aýna örtükli mat dürli reňklerde we görnüşlerde bar.

Adaty süýümli aýna örtükli mat

Adaty süýümli aýna örtükli mat

Pes suw siňdiriş örtükli mat

Pes suw siňdiriş örtükli mat

Colorörite reňkli örtükli mat

Colorörite reňkli örtükli mat

TEHNIKI MAGLUMAT
TEHNIKI MAGLUMAT
No.ok.

GC-CM01

 

Dykyzlygy (g / m2

120-430

 

Fimamentiň diametri (μm)

6-9

Ini (m)

1.2-4.2

MD-de dartyş güýji (N / 50mm)

≥180

MD-de dartyş güýji (N / 50mm)

200-450

Çyglylygyň mazmuny (%)

≤0.5

Reňk

Ak / ýöriteleşdirilen

Mysal

Mugt / aksiýa nusgasy bar

Talaplaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, talaplaryňyza görä düzüp bileris.

GYPSUM TARAPLARY ÜÇIN FIBERGLAS MATYNY BER. .RIS

“FIBERGLASS” örtükli matalar nädip plastmas tagtasyna ulanylýar?

Giriş

Süýümli aýna örtükli matalar, gips tagtasynda (gips tagtasy) ýüz we ters güýçlendiriji materiallar hökmünde ulanylýar, bu gips tagtasynyň berkligini, berkligini, ýangyna garşylygyny we çyglylygyny ýokarlandyryp, dürli gurluşyk ýagdaýlary üçin has amatly edip biler.
 
Mysal üçin, ýangyn bahalandyrylan gips diwar tagtalary söwda merkezlerinde, hassahanalarda, howa menzillerinde ýa-da myhmanhanalarda ýangyndan goramagyň ýokarlanmagy zerur bolan binalara girýär.
Fireangyn dörän halatynda süýümli aýna gips tagtasynyň ir döwülmeginden goraýar we şeýlelik bilen ewakuasiýa üçin ömrüň möhüm wagtyny üpjün edýär.
 
Mundan başga-da, GRECHO-nyň ýörite ak we reňkli süýümli aýna matasy arhitektura bezegi pudagynda giňden ulanylýar, bu dürli ugurlarda gips tagtasynyň örtülmeginiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler we ajaýyp bezeg effektlerini we ýokary öndürijilik funksiýalaryny üpjün edip biler.

GÖRNÜŞLER

TheGRECHOörtülen süýümli aýna matasy, lift şahalaryny asmak we boşluk diwarlary üçin ýeňil agramly ýangyn päsgelçilikleri we täjirçilik we köp maşgala ýaşaýyş jaýlarynda bölüniş diwarlary üçin ulanylýan gips şkafy bilen ýüzbe-ýüz boldy.we ş.m.

Lift şahasy

Lift şahasy

Söwda merkezi

Söwda merkezi

Keselhanalar

Keselhanalar

Aeroport

Aeroport

Mekdep

Mekdep

Şahsy ýaşaýyş jaýy

Şahsy ýaşaýyş jaýy

GATNAŞMAK WE ÖNÜMLER setirlerimiz hakda

Önümçilik prosesiniň her ädiminiň we iberilişiniň jikme-jik ýazgylaryny saklaýarys.Müşderileriň harytlaryň gidişinden habarlydygyna göz ýetiriň.Gaplamamyz ýokary hilli we gaty, aňsat döwülmeýär.

Gips tagtasynyň çözgütleri

Guradyjy süýümli aýna örtükli matalarymyza maýa goýmak, binanyň zerurlyklary üçin ygtybarly we ýokary öndürijilikli guradyjy ulgamyň bolmagyny üpjün edýär.Güýji, ýangyna garşylyk, çyglylyga garşylyk we ses izolýasiýa häsiýetleri ony islendik gurluşyk taslamasyna gymmatly goşundy edýär.

SGS

GRECHO FIBERGLASS DÖWRÜN GÖRNÜŞI

GRECHO iberilmezden ozal SGS barlagyny üpjün edýär.

süýümli aýna perde
süýümli aýna perde (1)
süýümli aýna perde (2)
süýümli aýna perde (3)

EKSPORT OUURTLARY

EKSPORT OUURTLARY

Sitata almak üçin biziň bilen habarlaşyň!

Professional hünärmenlerimiz bar we önümlerimiz bilen baglanyşykly islendik sorag çalt çözülip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  •