• Örtülen süýümli aýna mat

Awstraliýaly serfboard öndürijisine uglerod süýümi bermek

Surfboardlaruglerod süýümiaşakdaky artykmaçlyklary bar:

1. Lighteňil agram :Uglerod süýüminiň agramy poladyň dörtden bir bölegi bolup, süýümli aýnadan has ýeňil.Dinönekeý süýümli aýna surfboard tagtalarynyň agramy takmynan 15 kilogram.Deňiz kenaryna oýnamak üçin gidenlerinde adamlar tebigy ýagdaýda agramyň ýeňil bolmagyna umyt edýärler.Uglerod süýümi surfboardlary bu meseläni gaty gowy çözýär.

2. Stokary güýç :Uglerod süýüminiň güýji polatdan 4 esse köpdür.Hemmämiziň bilşimiz ýaly tolkunlaryň täsiri gaty uly.Serfboard tagtasynyň güýji gaty pes bolsa, güýç zaýalanandan soň, diňe bir sportuň hezilinden lezzet almak mümkin bolman, eýsem adamlaryň şahsy howpsuzlygyna-da howp salýar.

https://www.grechofiberglass.com/success_stories/supplying-carbon-fiber-to-australian-surfboard-manufacturer/

2023-nji ýylyň ýanwar aýynda Awstraliýaly müşderi Jonni bilen ilkinji ýakymly hyzmatdaşlygymyza başladyk.
Öndüriji Jonni, müşderileri üçin surfboard ýasamak üçin uglerod süýümli mata ulanýar.

3. Poslama garşy:Deňiz suwunda kisloroddan we wodoroddan başga-da, gidroksidi bolan Cl, Na, Mg, S, Ca, K we Br ýaly himiki elementler bar.Serf tagtasy deňiz suwuna uzak wagtlap siňdirilse, tanalmazdan poslanar.Uglerod süýümi durnukly himiki häsiýetlere, kislota we aşgar garşylyga, poslama garşylyk, garrylyga garşylyk we uzak ömri bar.

4. Gowy deňagramly :Deňizde gezelenç edeniňde, sürüjilik ukyby gaty möhümdir, serf tagtasynyň deňagramlylygy hem möhümdir.Uglerod süýümi güýçli ýer titremesine garşylygy we oňat deňagramlylygy üpjün edýär.Onuň üstünde duran adamlar ýerde durmakdan kän bir tapawudy ýok.

5. Akylly dizaýn :Uglerod süýümi surfboardlary şahsylaşdyrylan we dürli ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli stilde dizaýn edilip bilner.Mysal üçin, bukulýan görnüş, birleşdirilen görnüş, uzyn tagta, gysga tagta, ýarag tagtasy, ýumşak tagta, ýüzýän tagta, pürs tagtasy we ş.m.

1

Şonuň üçin Awstraliýaly Jonni biz hakda jikme-jiklik soradyuglerod süýümi mata.

GRECHO uglerod süýümli mata bilen öňdebaryjy üpjün ediji bolup, Awstraliýaly müşderilere ýönekeý we egrilen uglerod süýümli mata üpjün etmekde uly üstünlik gazandy.

 

NädipGRECHOAwstraliýaly müşderi bilen işledi:

Ilkinji aragatnaşyk we nusga haýyşy:
GRECHO-nyň hünärmenleri Jonni bilen e-poçta we telefon arkaly jikme-jik habarlaşdylar, Jonni uglerod süýümli mata tehniki goldaw berdiler we ýokary hilli maglumatlarymyz bilen üpjün etdiler.ýönekeý we egrilen uglerod süýümli mataseriýasy.

Mundan başga-da, baha bermek maksady bilen önüm nusgalaryny ibermegi teklip edýäris (Mugt nusga).

 

Bahalandyrma we maslahat beriş nusgasy:

Nusgalary alandan soň, Jonni uglerod süýümli matalarymyzyň aýratyn serfboard dizaýny üçin hilini, güýjüni we laýyklygyny barlap, düýpli baha berýär.

Baha bermek işini ýeňilleşdirmek üçin GRECHO-nyň tehniki topary öndüriji tarapyndan ýüze çykarylan islendik soraglary ýa-da aladalary çözmek üçin jikme-jik maslahat berdi.

 

Hususylaşdyrma we baha şertnamalary:
Nusgalara baha bereninden soň, Jonni islenýän agram, dokma nagşy we beýleki zerur aýratynlyklar ýaly aýratyn talaplaryny beýan edýär.

GRECHO-nyň tehniki topary, müşderiniň iň ýokary kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin laýyklaşdyrma wariantlaryny teklip etmek üçin Jonni topary bilen ýakyndan işleşýär.Taraplar soňraky nyrh we gowşuryş şertleri barada ylalaşdylar.

 

Köp sargyt:
Customörite jikme-jiklikler we nyrh şertnamalary gutarandan soň, Jonni GRECHO-nyň ýönekeý we egrilen uglerod süýümli mata üçin köp sargyt edip başlady.GRECHO sargytlaryň öz wagtynda işlenmegini we gaplanylmagyny üpjün edýär, önümiň iň gowy hilini we wagtynda eltilmegini üpjün edýär.

 

Çalt eltip bermek we müşderi goldawy:
GRECHO-nyň tertipli logistika ulgamy, Jonni uglerod süýümli matalary netijeli eltmegi aňsatlaşdyrýar.Sargyt edilen önümleriň aç-açanlygyny we wagtynda gelmegini üpjün edip, ýük daşamak prosesinde Jonni täzeläp durýarys.

Mundan başga-da, aýratyn müşderi goldaw toparymyz öndürijiniň ýüze çykjak ähli aladalaryny ýa-da soraglaryny çözmek üçin elinde.

 

Jonni Seslenme:

Jonni kompaniýasy önümimiziň aşakdaky oňyn taraplaryny görkezýär:

(a) Iň ýokary güýç we çydamlylyk:Jonni, GRECHO-nyň uglerod süýümli matalaryny ýokary güýçliligi we berkligi üçin öwýär, berk serfing şertlerine çydap bilýän we wagtyň geçmegi bilen gurluş bitewiligini saklap bilýän surfboard tagtalaryny döretmäge mümkinçilik berýär.Uglerod süýümli mata ajaýyp berkitme bilen bir hatarda islenýän ýeňil häsiýetleri üpjün edýär.

 

(b) Yzygiderli öndürijilik we hil:Jonni uglerod süýümli matalarymyzyň yzygiderli öndürijiligine we ýokary hilli standartlaryna ýokary baha berýär.Jonniniň kompaniýasy dokma nagşynyň we agramynyň iň az üýtgemegi bilen, öndüren her tagtanyň islenýän çeýeligi we güýç aýratynlyklaryny üpjün etmegiň has aňsatdygyny anyklady.

 

(c) Ulanyş aňsatlygy:Uglerod süýümli matamyz, ulanylyşynyň aňsatlygy üçin öwüldi.Jonni, bu matanyň optimal baglanyşyk üçin bökdençsiz laminasiýa we netijeli rezin infuziýasyny gazanmagyna, serf tagtasynyň işleýşini we estetikasyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýändigini nygtaýar.

 

(D) öndürijiligi ýokarlandyrmak:Jonniniň kompaniýasynyň pikiriçe, GRECHO tarapyndan üpjün edilýän uglerod süýümli mata, serf tagtalarynyň umumy işleýşini ep-esli ýokarlandyrýar.Qualityokary hilli matalarymyzy ulanmak, tolkunlarda has gowy gözegçilik, duýgurlyk we hereketliligi ýokarlandyrmaga kömek edýär.

surfboard

Awstraliýaly Jonniniň gowy seslenmesi bize uly ynam döretdi, geliň uglerod süýümli mata ýolunda öňe gitmegimizi we has gowy hilli üpjün edeliň!uglerod süýümi matahas köp adam üçin

GRECHO-nyň Awstraliýa serfboard öndürijilerini ýönekeý we egrilen uglerod süýümli mata bilen üpjün etmekdäki üstünligi, hiline, özleşdirilmegine we müşderileriň kanagatlanmagyna ygrarlylygymyzyň subutnamasydyr.Başlangyç aragatnaşyk, nusga baha bermek, özleşdirmek we wagtynda eltmek ýaly jikme-jik prosesleriň üsti bilen GRECHO müşderiler bilen güýçli hyzmatdaşlygy üstünlikli ýola goýdy.

Jonni tarapyndan alnan oňyn seslenme, uglerod süýümli matalarymyzyň ýokary güýjüni, yzygiderli hilini, ulanylyş aňsatlygyny we öndürijiligini ýokarlandyrýar, GRECHO-nyň serfboard önümçilik pudagynyň ygtybarly üpjünçisi hökmünde abraýyny hasam berkitýär.


Iş wagty: Awgust-23-2023