• Örtülen süýümli aýna mat

SUW GÖRNÜŞLERI

Gurluşykda we durkuny täzelemekde ygtybarly we çydamly gurnamany üpjün etmek gaty möhümdir.Duşuňyzy suw geçirmeýänligi barada aýdylanda, dogry material ulanmak gaty möhümdir.Meşhur material aýna matanyň arkasydyr.Bu gün bu mowzugy öwreneris we ony gurmak üçin iň oňat tejribeleri öwreneris.

GRECHObu pudakda 15 ýyl tejribesi bolan we 2008-nji ýyldan bäri ýokary hilli materiallar bilen üpjün edýän ynamdar kompaniýauglerod süýümi mata, süýümli aýna materiallarywebirleşdirilen materiallarussatlygy bilen meşhurlyk gazandylar.Indi tanyşdyrdylarörtülen süýümli aýna matalargips tagtalary üçin güýçlendiriji, berkligini we berkligini ýokarlandyrýar.

Gurluşyk pudagynda kagyz ýüzli gips tagtasy, adatça kagyz ýüzli gips tagtasy diýlip atlandyrylýar.Fiberglas bilen örtülen matalary ulanmak bilen tagtalar diňe bir güýçli bolman, eýsem oda we çyglylyga has çydamlydyr.Bu olary hassahanalar, howa menzilleri, myhmanhanalar we söwda merkezleri ýaly ýangyndan goramagy güýçlendirýän ýerleri goşmak bilen dürli amaly programmalar üçin amatly edýär.

855

GRECHO-nyň “Drywall Fiberglass Coated Mats” guradyjy enjamyň işleýşini we çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin ýörite döredildi.Bu matalar, iň oňat güýç we gorag üçin ýörite rezin bilen örtülen inçe dokalan süýümli aýnadan ýasalýar.Bu, guradyjy enjam ulanylýan dürli gurluşyk we içerki goşundylar üçin ajaýyp saýlawy edýär.

未 标题 -1

GRECHO örtülen aýna ýüzlerini ulanmagyň peýdalary köp.Ilki bilen, guradyjy enjamyň berkligini we berkligini ep-esli ýokarlandyrýar we has berk we uzak dowam edýär.Mundan başga-da, ýangyna garşylygy güýçlendirip, howpsuzlygy möhüm ýerler üçin goşmaça gorag gatlagyny üpjün etdi.Ahyrynda, çyglylyga garşylygy gowulandyrýar, suwuň zaýalanmagynyň öňüni alýar we gurnamagyň uzak ömrüni üpjün edýär.

Ygtybarly gurnamak üçin, aýna matadan ýasalan uçarlary ulananyňyzda käbir öňdebaryjy tejribeler berjaý edilmelidir.Ilki bilen, ýeriň arassa, tekiz we galyndysyzdygyna göz ýetiriň.Bu, padiň guradyjy enjamyna dogry ýapyşmagyny üpjün eder.Ikinjiden, düşegi goýmazdan ozal laýyk lateks ýa-da akril esasly ýelimi ýüzüne deň derejede çalyň.Bu berk baglanyşygy üpjün edýär we howa jübüsini ýok edýär.

Tagtany ýelimiň üstünde goýanyňyzda, berk basyň we islendik gyrmalary ýa-da howa köpürjiklerini tekizläň.Bu dogry berkitmegi we birmeňzeşligi üpjün eder.Şeýle hem tikişleri gysmak we goşmaça güýç almak üçin düşegiň gyralaryny örtmek maslahat berilýär.Düşek pugta ýerinde bolansoň, dogry goýmak we möhürlemek üçin üstünde ikinji ýelim palto çalyň.

Suw garşylygyny optimizirlemek üçin aýna düşegiň arka tarapyna suw geçirmeýän membranany ulanmaly.Membrana suwuň aralaşmagyna we enjamlara zeper ýetmegine goşmaça päsgelçilik bolup hyzmat edýär.Şeýle hem, suw geçirmeýän materiallary tikişlerde ýa-da burçlarda ulanmagy unutmaň, sebäbi suwuň geçýän iň gowşak ýerleri.

Sözümiň ahyrynda, duşuňyzy gidroizolýasiýa etmek barada aýdylanda, ygtybarly we çydamly gurnamak üçin aýna arkasyny ulanmak zerurdyr.Gips tagtalary üçin GRECHO bilen örtülen süýümli aýna matalar, gips tagtalarynyň işleýşini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp çözgüt hödürleýär.Arassa ýüzüne ýetmek, dogry ýelimleri ulanmak we suw geçirmeýän membranany ulanmak ýaly iň oňat gurnama amallaryna eýerip, duş gurnamagyňyzyň uzak ömrüni we ygtybarlylygyny üpjün edip bilersiňiz.Gurluşyk taslamaňyzy üstünlikli etmek üçin ýokary hilli materiallar bilen üpjün etmek üçin GRECHO-a ynanyň.


Iş wagty: Awgust-18-2023