• Örtülen süýümli aýna mat

AWTOMOTIW SANATYNDA ULANMAK ÜÇIN KARBON Süýümi gowymy?

GRECHOüpjün ediji bolup durýaruglerod süýümi15 ýyllyk tejribe toplap, dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öndürilen önümleriň toplumyny hödürleýär.Şeýle önümleriň biri GRECHOuglerod süýümli matagoşmaça güýç we çeýeligi üçin diagonal nagyşda dokalan.

Highokary hilli öndürildiuglerod süýümi ýüplükmata, täsirine, poslama we ýadawlyga ýokary çydamly ýeňil we aşa güýçli materialdyr.Aerokosmos, awtoulag, sport önümleri we senagat enjamlary ýaly köp sanly programmada ulanylýar.

Awtoulag pudagynda uglerod süýüminiň esasy ulanylyşynyň biri, awtoulaglar üçin uglerod süýümini örtmekdir.Bu örtük hakyky uglerod süýüminiň gözelligine eýe bolup, ulaga ýeňil we sport görnüşini berýär.Örtük, GRECHO tarapyndan üpjün edilen goşa uglerod süýümli matadan, berkligini we ýokary hilli gutarmagyny üpjün edýär.

852

Uglerod süýümli awtoulag bölekleri köp peýdasy sebäpli awtoulag höwesjeňleriniň we öndürijileriniň arasynda meşhurdyr.Uglerod süýüminiň ýeňil tebigaty, agramy azaltmak arkaly ulagyň umumy işleýşini gowulaşdyrmaga kömek edýär.Bu bolsa öz gezeginde ýangyjyň netijeliligini ýokarlandyrýar we awtoulagyň tizligini we çeýeligini ýokarlandyrýar.

Mundan başga-da, uglerod süýümli awtoulag bölekleri gaty çydamly we täsire we ýadawlyga çydamlydyr.Diýmek, basyş astynda zaýalanmak ýa-da döwmek ähtimallygy azdyr.Uglerod süýüminiň ýokary güýji awtoulag bölekleriniň bitewiligine ýa-da howpsuzlygyna zyýan bermezden has inçe we ýeňil bolmagyna mümkinçilik berýär.

2
3
456

Emma uglerod süýümi hakykatda nädip ýasalýar?Uglerod süýümi uzyn zynjyrlara baglanan uglerod atomlaryndan ýasalan birleşýän materialdyr.Uglerod süýümini öndürmek üçin üç ädim ätmeli: deslapky material öndürmek, ýyladyş prosesi arkaly deslapky uglerod süýümine öwürmek we soňra gorag örtügi ulanmak.

Uglerod süýümini öndürmekde ulanylýan deslapky material, adatça poliakrilonitril (PAN) ýaly polimerdir.Öňünden gelýän zat inçe süýümlere aýlanýar we materialy karbonlaşdyrmak üçin ýokary temperaturada gyzdyrylýar.Bu amal uglerod däl atomlaryň hemmesini ýok edýär we arassa uglerod süýümini galdyrýar.

Uglerod süýümi öndürilenden soň, köplenç doly uglerod süýümli awtoulaglar öndürmek üçin ulanylýar.Awtoulaglar tutuşlygyna uglerod süýüminden, şol sanda korpus panellerinden, şassi we beýleki gurluş böleklerinden ýasalýar.Carbonhli uglerod süýümli awtoulag deňsiz-taýsyz güýç, ýeňil gurluşyk we ajaýyp öndürijilik hödürleýär.

GRECHO tarapyndan üpjün edilen goşa uglerod süýümli matanyň ini, müşderiniň aýratynlyklaryna laýyklykda düzülip bilner.Bu, amaly çeýe edýär we dürli taslamalaryň aýratyn talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.

Gysgaça aýdylanda, uglerod süýümi ýokary aýratynlyklary bilen dürli pudaklarda öwrülişik döretdi.GRECHOuglerod süýümli mataaerokosmos, awtoulag, sport önümleri we önümçilik enjamlary üçin goşmaça güýç we çeýeligi üpjün edýär.Uglerod süýümi ýeňil, ýöne gaty güýçli, ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrmak, öndürijiligi ýokarlandyrmak we howpsuzlygy ýokarlandyrmak ýaly peýdalary hödürleýär.Uglerod süýümi pudagynda 15 ýyl tejribe toplap, GRECHO müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän ýokary hilli önümleri ygtybarly üpjün ediji.


Iş wagty: Oktýabr-08-2023