• Örtülen süýümli aýna mat

SPORT WENUESLARY ÜÇIN T NEWZE SÖNDGI IŞLER MATERIALLARY - Örtülen aýna zawody

Saglyk habardarlygynyň ýokarlanmagy sebäpli ýaşaýjylaryň bedenterbiýe baradaky düşünjesi hem artdy we tutuş ýurtda sport meýdançalary we fitnes klublary döredildi.Sport meýdançalarynyň içerki we akustiki dizaýny görlüp-eşidilmedik ösüşe sezewar bolýar, başda diňe işleýär we ahyrky netijede umumy estetika, netijelilik we asudalyga has köp talap edilýär.

Pekin Olimpiýa oýunlaryndan bäri giň jemgyýetçilik binalary ýaly stadionlar täze materiallary, täze prosesleri, täze tehnologiýalary we täze enjamlary kabul etdi we dizaýn düşünjeleri, dolandyryş düşünjeleri, gurluşyk düşünjeleri we daşky gurşaw pikirleri ýaly sebitiň aýratynlyklaryny görkezdi. .Graduallyuwaş-ýuwaşdan köp maksatly bina öwrüldi.Materiallar Ses siňdiriji materiallary saýlamak we ulanmak esasy nokatlardan biri bolan daşky gurşawy goramak düşünjesi.

752

Birinjiden, her bir sport desgasy üçin içki gurşaw tapawutlanýar.Mysal üçin, howuzlarda jaýyň temperaturasy we çyglylygy birneme ýokary, iş gurşawy hem gaty kyn, şonuň üçin materiallara talaplar ýokary.Içerki gurşaw we has pes talaplar bilen adaty giňişleýin gimnaziýa.Ikinjiden, dürli gurluşyk şekilleri we saýt dizaýnlary sebäpli, saýtyň içindäki binalaryň araçäk ýüzleri hem tapawutlanýar we saýlanan materiallar hem başga.Dürli içerki interfeýs bezeg materiallarynyň ýangyç öndürijiliginiň derejesi hem birmeňzeş däl.Gowy ýapyk binanyň akustiki gurşawynyň giňişleýin görkezijisi, daşarky ses gözegçiligini, daşky gurşaw strukturasynyň ses izolýasiýa indeksini gözegçilikde saklamagy we hasaplamagy, içerde iň amatly reverberasiýa wagtyny kesgitlemegi, içerki fon ses indeksine gözegçilik, ses siňdiriji materiallar, we ses siňdiriş koeffisiýentini we başga-da köp tarapy saýlamak.
Sport desgalary içerki gurşawyň dürli talaplary, giňişlik aýratynlyklary, bäsdeşlik taslamasynyň aýratynlyklary, gurluş görnüşleri, bezeg stilleri we beýleki faktorlar bilen baglanyşykly dürli materiallary talap edýär.Ilki bilen, professional akustiki inerener akustiki hasaplamalary ýerine ýetirýär, kompýuter simulýasiýasy arkaly hakyky akustiki iş şertlerini simulirlemek üçin dürli akustiki programma üpjünçiligini ulanýar, otagdaky her interfeýsiň ses siňdiriş koeffisiýentini kesgitleýär we dürli dizaýn talaplaryna esaslanyp, materiallar hemmetaraplaýyn saýlanmalydyr.laýyk akustiki çözgüdi düzmek üçin çäklendirmeler.

 Sport meýdançasyndaky akustika dürli şertler üçin giňişleýin çözgütdir.Şeýlelik bilen, ses izolýasiýa potoloklarynyň peýda bolmagy bilen, oýun meýdançasynyň ideal ses izolýasiýasy gazanylýar.Bu ýerde möhüm rol oýnaýarörtülen aýna ýüzi(CGF) akustiki potolokdan.

GRECHO örtülen aýna ýüziýörite bezeg bazary üçin niýetlenendir.Şiftlerde, guradyjy gaplarda, daş ýüň şkafda we ş.m. ulanylyp bilner. Ses izolýasiýasynyň, ýangyna garşy, suw geçirmeýän, ýokary kuwwatly, UV garşy, poslama garşy, gyrma garşy we ş.m. artykmaçlyklary bar.GRECHO bilen has howpsuz gurşaw dörediňpotolok bilen örtülen süýümli aýna matýalyn öçüriji aýlaw tehnologiýasy.Has gowy izolýasiýa bilen bir hatarda has uly rahatlyk üpjün etmek üçin döredildi.

10

Ses çeşmesinden başga-da, teatryň akustikasyna täsir edýän faktor ýapyk akustiki dizaýn.Göçürýänleri çäkli ýere nädip çümdürmek akustiki dizaýnyň açarydyr.Akustiki dizaýnyň açary esasan diwar akustiki bejergisinde we ýokarky akustiki bejergide durýar we ony diňe teatr akustikasyna diwar we ýokarky ýer bejergisi diýip atlandyryp bolmaz.Teatr gurşawy, oturgyçlary, oturgyç materiallaryny we adamlaryň sanyny, basgançakly pollary we ş.m. öz içine alýan gaty çylşyrymly. Kino akustikasy dürli gurşaw üçin giňişleýin çözgütdir.GRECHOizolýasiýa materialy örtülen süýümli aýna matalarguradyjy enjamy ulanyp, dürli binagärlik we içerki programmalar üçin ajaýyp saýlawdyr.

325
3
4

Iş wagty: 07-2023-nji sentýabr