• Örtülen süýümli aýna mat

KARBON FIBER BULLETPROOF IS

Döwrebap materiallar meselesinde "uglerod süýümi ok geçirmeýän" sorag köplenç gyzgyn tema bolup durýar.Uglerod süýümiýeňilligi we ýokary güýji sebäpli howa giňişliginden sport enjamlaryna çenli birnäçe pudagy özgertdi."Ok geçirmeýän uglerod süýümi" jümlesi, bu materialyň üýtgeşik häsiýetlerini we ballistik täsirlere garşy durmak mümkinçiligini öwrenmäge çagyrýar.

Makalalaryň bu tapgyrynda, "Uglerod süýümini ballistik maksatlar üçin ulanyp bolarmy?" Keyaly möhüm soraglara jogap bermek bilen uglerod süýüminiň ballistik ulanylyşyna has içgin seredeliň."Harby we polisiýa uglerod süýümini yzygiderli ulanarmy?"Uglerod süýümi, beden ýaraglaryny geýmek üçin amatlymy? ""Kömürturşy süýümi okdan goramagyň çäkleri näme?"we ş.m.

Gatlaklar we ýerleşdiriş:Berlen dizaýnda ulanylýan uglerod süýümli gatlaklarynyň ýerleşdirilmegi we sany hem oklara garşy durmak ukybyna täsir edip biler.Kömürturşy süýüminiň birnäçe gatlagy ýa-da uglerod süýümini beýleki materiallar bilen birleşdirmek, gorag aýratynlyklaryny artdyryp biler.

Galyňlygy we dykyzlygy:Galyň we has dykyz uglerod süýümli gurluşlar, adatça, oklary has netijeli saklaýar.Şeýle-de bolsa, galyňlyk bilen agramyň arasynda söwda bolýar, sebäbi has galyň dizaýnlar agram we çeýeligi taýdan amatsyz bolup biler.

Ok dizaýny:Käbir oklar ýiti nokatlar, sowut çybyklary ýa-da uzaldylan dizaýn ýaly aýratynlyklary ulanyp, sowutlara we päsgelçiliklere has netijeli girmek üçin niýetlenendir.Uglerod süýüminiň dürli oklara garşylygy bu dizaýn aýratynlyklaryna bagly bolar.

Synag we şahadatnama:Uglerod süýümi birleşdirilen materiallar, beden ýaraglary ýa-da galkanlar ýaly ballistik gorag üçin ulanylanda, material belli bir ok görnüşlerine we tizliklerine garşy netijeliligini üpjün etmek üçin ýörite synag we sertifikat amallaryndan geçer.

01. Uglerod süýümi haýsy oklara çydap biler?
Uglerod süýümi aerokosmos, awtoulag we sport enjamlary ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan güýçli, ýeňil materialdyr.Şeýle-de bolsa, oklara garşy durmak barada aýdylanda, uglerod süýüminiň täsiri birnäçe faktorlara baglydyr.:

Ok görnüşi:Ok görnüşi we tizlik uglerod süýüminiň bir ok bilen çydap biljekdiginde möhüm rol oýnaýar.Uglerod süýümi, adatça, ýarag ýaly ýokary tizlikli oklary duruzmakda polat ýa-da Kewlar ýaly adaty ballistik materiallar ýaly täsirli däl.

Ok kalibri we tizlik:Uglerod süýüminiň oklara garşy durmak ukyby, okuň kalibrine we tizligine baglylykda üýtgeýär.Speokary tizlikli oklar has köp kinetiki energiýa eýe bolup, olary saklamagy kynlaşdyrýar.

5

Uglerod süýümi täsirli mehaniki aýratynlyklara eýe bolsa-da, oklara, esasanam ýokary tizlikli ýa-da sowutly oklara garşy durmak üçin saýlama material bolup bilmez.Polat, keramiki kompozitler we Kewlar ýaly ösen sintetiki süýümler ýaly beýleki materiallar, oklaryň ýokary bolmagy sebäpli ballistik gorag üçin saýlama materiallarydyr.

02. Kömürturşy süýümli beden ýaraglary ýeňilmi?

Uglerod süýümi tebigy ýagdaýda ýeňil we ajaýyp güýç-agram derejesine eýe bolup, agramy azaltmak boýunça dürli möhüm programmalar üçin özüne çekiji material bolýar.Şeýle-de bolsa, ballistik ýelekler ýa-da beden ýaraglary barada aýdylanda, ýelekiň umumy agramyna täsir edýän birnäçe faktor bar, şol sanda dizaýny, gatlaklarynyň sany, ulanylýan ballistik materialyň görnüşi we zerur gorag derejesi.

Uglerod süýümi polat ýaly adaty materiallar bilen deňeşdirilende beden ýaraglarynyň agramyny azaltmaga kömek etse-de, beden ýaraglarynyň ok geçmeýän täsiri, diňe uglerod süýüminiň özi däl-de, ulanylýan materiallaryň ýerleşdirilmegine baglydyr.

Balistik ýelekleriň köpüsi ýaly sintetiki süýümleriň gatlaklaryny goşmak bilen materiallaryň utgaşmasyny ulanýarKevlarýa-da Dineema, şeýle hem täsirli ballistik goragy üpjün etmek üçin keramiki ýa-da metal plitalar.

Beden ýaraglarynyň gorag, rahatlyk we agram arasynda deňagramlylygy saklamalydygyny bellemelidiris.Ultramelewşe ýelekler gorag derejesini pida edip biler.Zerur gorag derejesi ulanylýan materiallary we şonuň üçin ýelekiň umumy agramyny kesgitleýär.

Şonuň üçin uglerod süýümi adaty materiallar bilen deňeşdirilende beden ýaraglaryny has ýeňilleşdirýän bolsa, iň soňky agram ýelekiň dizaýnyna, ulanylýan materiallara we üpjün ediş derejesine bagly bolar.

03. Harby we polisiýa uglerod süýümini yzygiderli ulanarmy?

Uglerod süýümi köplenç harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan ulanylýar, ýöne ulanylyşy käbir pudaklarda bolşy ýaly aýratyn we giň däl.Kömürturşy süýüminiň ýeňil we ýokary häsiýetleri, agramy azaltmak we güýçliligi möhüm bolan birnäçe ýörite programmalar üçin özüne çekiji edýär.Kömürturşy süýüminiň harby we polisiýa pudaklarynda ulanylyşy:

Uglerod süýüminiň artykmaçlyklary bar bolsa-da, ähli harby we polisiýa goşundylary üçin amatly bolup bilmejekdigini bellemelidiris.Materiallary saýlamak, enjamyň aýratyn talaplary, zerur gorag derejesi we dürli amaly ssenariýalarda göz öňünde tutulan ulanmak ýaly faktorlara baglydyr.

Aerokosmiki programmalar:Harbylar köplenç agramy azaltmak we öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin uçarlarda we dronlarda uglerod süýümini ulanýarlar.

Beden ýaraglary:Uglerod süýüminiň özi beden ýaraglary üçin esasy material bolup bilmese-de, rahatlygy ýokarlandyrmak we agramy azaltmak üçin gorag enjamlarynyň gurluşyna girizilip bilner.Beden ýaraglary, adatça, Kewlar ýa-da Dineema ýaly sintetiki süýümleri we gaty panelleri öz içine alýan materiallaryň kombinasiýasyndan ýasalýar.

1

Aponarag enjamlary:Uglerod süýümi esgerler ýa-da hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan göterilýän ýaragyň umumy agramyny azaltmak üçin düwmejikler, pistoletler we bipodlar ýaly ýarag esbaplaryny ýasamak üçin ulanylyp bilner.

Ulaglar: Uglerod süýümi kompozitleriagramyny azaltmak, ýangyjyň netijeliligini ýokarlandyrmak we harby enjamlaryň berkligini ýokarlandyrmak üçin ulag böleklerinde ulanylyp bilner.

GRECHOüpjün ediji hökmündeuglerod süýümli matalar, awtoulag pudagynda möhüm rol oýnady, köp kompaniýalar bilen işledi we GRECHO-nyň uglerod süýümleri hyzmatdaşlaryna önümleriniň öndürijiligini durmuşa geçirmäge mümkinçilik berdi, olar üçin uly peýdalar.

2

Pilotsyz uçarlar we robotlar:Uglerod süýümi köplenç gözegçilik, aňtaw we beýleki harby we polisiýa goşundylary üçin pilotsyz uçarlary we robot ulgamlaryny gurmak üçin ulanylýar.

Taktiki enjamlar:Käbir taktiki enjamlar, kaskalar, galkanlar we ýöriteleşdirilen enjamlar, güýç saklamak bilen agramy azaltmak üçin uglerod süýüminiň düzüm böleklerini öz içine alyp biler.

33
4

Equipmentörite enjamlar:Uglerod süýümi taktiki teleskopik polýuslar, ýeňil üçburçluklar we göçme gaçybatalgalar ýaly dürli ýöriteleşdirilen enjamlarda ulanylyp bilner.

 

Uglerod süýüminiň artykmaçlyklary bar bolsa-da, ähli harby we polisiýa goşundylary üçin amatly bolup bilmejekdigini bellemelidiris.Materiallary saýlamak, enjamyň aýratyn talaplary, zerur gorag derejesi we dürli amaly ssenariýalarda göz öňünde tutulan ulanmak ýaly faktorlara baglydyr.


Iş wagty: 27-2023-nji sentýabr