• Örtülen süýümli aýna mat

Gurnalan hereket

 • Elektron aýna gurnalan paneli hereket etmek

  Elektron aýna gurnalan paneli hereket etmek

  • ● “GRECHO E-Glass” gurnalan paneliň aýlanmagy, çybykda çalt çyglap ​​biler we kesilenden soň ajaýyp dispersiýany üpjün edip biler.
  • Panel Üznüksiz paneli emele getirmek üçin, doýmadyk poliester bilen gabat gelýän silan esasly ululyk bilen örtülendir.
  • Light lighteňil agram, ýokary güýç we ýokary täsir güýji berýär
  • Building Gurluşyk we gurluşyk pudagynda aç-açan panelleri we matalary, yşyklandyryş tagtalaryny öndürmek üçin niýetlenendir.

   

   • Bir Stocka nusgasy mugt we synag üçin elýeterlidir
   • Biz bilen habarlaşyň
   • Talaplaryňyza esaslanyp size maslahat bereris.
   • Wagtynda onlaýn jogap!
 • Merkezden gaçyryş guýma üçin “E-aýna” ýygnandy

  Merkezden gaçyryş guýma üçin “E-aýna” ýygnandy

  ● C.silan esasly ulaldylan, UP rezine laýyk gelýän, ajaýyp dogralan ukyby we dispersiýany üpjün edýän, pes statik, we birleşdirilen önümleriň ajaýyp mehaniki aýratynlyklary.

  ● Bu, gaty çalt çyglylyga we gaty pes rezin islegine sebäp bolýan ýörite önümçilik prosesi bilen ulanylýan, ululyk ölçeg formulasydyr.

  Pill Iň ýokary doldurgyç ýüklemäge mümkinçilik beriň we şonuň üçin turba öndürmegiň iň arzan bahasy.

  Various Esasan dürli spesifikasiýalardan merkezden gaçyryş guýma turbalaryny we käbir ýörite spreý amallaryny öndürmek üçin ulanylýar.

   • Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli
   • Tehniki goldaw we saýlama maslahat beriň
   • 24 sagatlyk çalt jogap →
   • (Pls satyn alyş zerurlyklaryňyzy we soraglaryňyzy bize iberýär)
   •  
   • Çalt eltip bermek
   • Mysal üçin : 3-5 gün
   • Köpçülikleýin önümçilik üçin: 15-25 gün
 • “SMC” üçin “E-aýna” gurnama hereketi

  “SMC” üçin “E-aýna” gurnama hereketi

  A A synpy we gurluşly SMC prosesi üçin niýetlenendir.

  Sat Doly doýmadyk poliester rezine we winil ester rezine laýyk gelýän ýokary öndürijilikli birleşme ululygy bilen örtülendir.

  Traditional Adaty SMC hereketi bilen deňeşdirilende, GRECHO Roving SMC listlerinde ýokary aýna mazmunyny berip biler we çygly we ajaýyp ýerüsti häsiýetine eýe.

  Autom Awtoulag böleklerinde, gapylarda, oturgyçlarda, hammamlarda, suw çüýşelerinde we sport enjamlarynda ulanylýar.

   • Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli
   • Tehniki goldaw we saýlama maslahat beriň
   • 24 sagatlyk çalt jogap →
   • (Pls satyn alyş zerurlyklaryňyzy we soraglaryňyzy bize iberýär)
   •  
   • Çalt eltip bermek
   • Mysal üçin : 3-5 gün
   • Köpçülikleýin önümçilik üçin: 15-25 gün
 • Elektron aýna pürkmek üçin ýygnanan hereket

  Elektron aýna pürkmek üçin ýygnanan hereket

  • ● GRECHO Gurnalan pürkmek üçin hereket etmek UP we VE rezinlerine laýyk gelýär.Pes statiki, ajaýyp dispersiýa we rezinlerde gowy çyglylyk häsiýetlerini berýär.
  • Use Ulanyş aňsatlygy:
  • Püskürmek çalt we tygşytly önümçilik prosesi, ulanmak aňsat we GRECHO E-aýna gurnalan aýlawlar bu programma üçin ýörite döredildi.
  • Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli
  • Tehniki goldaw we saýlama maslahat beriň
  • 24 sagatlyk çalt jogap →
  • (Pls satyn alyş zerurlyklaryňyzy we soraglaryňyzy bize iberýär)
  •  
  • Çalt eltip bermek
  • Mysal üçin : 3-5 gün
  • Köpçülikleýin önümçilik üçin: 15-25 gün
 • Termoplastika üçin “E-aýna” gurnama hereketi

  Termoplastika üçin “E-aýna” gurnama hereketi

  GRECHO Termoplastika üçin aýna süýümli aýlaw, esasan termoplastiki bölekleri öndürmekde sanjym galyplary üçin ulanylýar.

  Aýratynlyklary:

  1. Dürli termoplastika bilen utgaşyklyk.

  2. ensokary dartyş güýji we gowy ýylylyga garşylyk.

  3. Önümleriňiziň mehaniki aýratynlyklaryny, şol sanda gatylygy, güýji we täsire garşylygy ýokarlandyryň.

  4. Dürli şekilde we ululykda gaýtadan işlenip bilner.

  • Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli
  • Tehniki goldaw we saýlama maslahat beriň
  • 24 sagatlyk çalt jogap

  Pls, satyn alyş zerurlyklaryňyzy we soraglaryňyzy bize iberiň)

  Çalt eltip bermek


  Mysal üçin : 3-5 gün

  Köpçülikleýin önümçilik üçin: 15-25 gün