• Örtülen süýümli aýna mat

Fiberglas aýlanyş we ýüplük

 • Elektron aýna gurnalan paneli hereket etmek

  Elektron aýna gurnalan paneli hereket etmek

  • ● “GRECHO E-Glass” gurnalan paneliň aýlanmagy, çybykda çalt çyglap ​​biler we kesilenden soň ajaýyp dispersiýany üpjün edip biler.
  • Panel Üznüksiz paneli emele getirmek üçin, doýmadyk poliester bilen gabat gelýän silan esasly ululyk bilen örtülendir.
  • Light lighteňil agram, ýokary güýç we ýokary täsir güýji berýär
  • Building Gurluşyk we gurluşyk pudagynda aç-açan panelleri we matalary, yşyklandyryş tagtalaryny öndürmek üçin niýetlenendir.

   

   • Bir Stocka nusgasy mugt we synag üçin elýeterlidir
   • Biz bilen habarlaşyň
   • Talaplaryňyza esaslanyp size maslahat bereris.
   • Wagtynda onlaýn jogap!
 • AR Fiberglas aýlanyşy

  AR Fiberglas aýlanyşy

  • Fib Fiberglas demirbetonda (GRC) ulanyp boljak esasy material, 100% organiki däl material.düşürilmedik sement komponent böleginde polat we asbest çalyşmagy hem idealdyr.
  • ● GRC oňat alkali garşylygy bar, sementiň ýokary - aşgar maddasynyň, ýokary elastik modulyň poslamagyna garşy durup biler, eremegine garşy we doňup biler, güýçli, ýanmaýan, ýokary aýaz-çydamly, çyglylyga çydamly, ýaryklara garşy durup biler. , ajaýyp geçirijilik.
  • Design Dizaýn we aňsat görnüşli material bar.
 • Merkezden gaçyryş guýma üçin “E-aýna” ýygnandy

  Merkezden gaçyryş guýma üçin “E-aýna” ýygnandy

  ● C.silan esasly ulaldylan, UP rezine laýyk gelýän, ajaýyp dogralan ukyby we dispersiýany üpjün edýän, pes statik, we birleşdirilen önümleriň ajaýyp mehaniki aýratynlyklary.

  ● Bu, gaty çalt çyglylyga we gaty pes rezin islegine sebäp bolýan ýörite önümçilik prosesi bilen ulanylýan, ululyk ölçeg formulasydyr.

  Pill Iň ýokary doldurgyç ýüklemäge mümkinçilik beriň we şonuň üçin turba öndürmegiň iň arzan bahasy.

  Various Esasan dürli spesifikasiýalardan merkezden gaçyryş guýma turbalaryny we käbir ýörite spreý amallaryny öndürmek üçin ulanylýar.

   • Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli
   • Tehniki goldaw we saýlama maslahat beriň
   • 24 sagatlyk çalt jogap →
   • (Pls satyn alyş zerurlyklaryňyzy we soraglaryňyzy bize iberýär)
   •  
   • Çalt eltip bermek
   • Mysal üçin : 3-5 gün
   • Köpçülikleýin önümçilik üçin: 15-25 gün
 • “SMC” üçin “E-aýna” gurnama hereketi

  “SMC” üçin “E-aýna” gurnama hereketi

  A A synpy we gurluşly SMC prosesi üçin niýetlenendir.

  Sat Doly doýmadyk poliester rezine we winil ester rezine laýyk gelýän ýokary öndürijilikli birleşme ululygy bilen örtülendir.

  Traditional Adaty SMC hereketi bilen deňeşdirilende, GRECHO Roving SMC listlerinde ýokary aýna mazmunyny berip biler we çygly we ajaýyp ýerüsti häsiýetine eýe.

  Autom Awtoulag böleklerinde, gapylarda, oturgyçlarda, hammamlarda, suw çüýşelerinde we sport enjamlarynda ulanylýar.

   • Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli
   • Tehniki goldaw we saýlama maslahat beriň
   • 24 sagatlyk çalt jogap →
   • (Pls satyn alyş zerurlyklaryňyzy we soraglaryňyzy bize iberýär)
   •  
   • Çalt eltip bermek
   • Mysal üçin : 3-5 gün
   • Köpçülikleýin önümçilik üçin: 15-25 gün
 • Elektron aýna pürkmek üçin ýygnanan hereket

  Elektron aýna pürkmek üçin ýygnanan hereket

  • ● GRECHO Gurnalan pürkmek üçin hereket etmek UP we VE rezinlerine laýyk gelýär.Pes statiki, ajaýyp dispersiýa we rezinlerde gowy çyglylyk häsiýetlerini berýär.
  • Use Ulanyş aňsatlygy:
  • Püskürmek çalt we tygşytly önümçilik prosesi, ulanmak aňsat we GRECHO E-aýna gurnalan aýlawlar bu programma üçin ýörite döredildi.
  • Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli
  • Tehniki goldaw we saýlama maslahat beriň
  • 24 sagatlyk çalt jogap →
  • (Pls satyn alyş zerurlyklaryňyzy we soraglaryňyzy bize iberýär)
  •  
  • Çalt eltip bermek
  • Mysal üçin : 3-5 gün
  • Köpçülikleýin önümçilik üçin: 15-25 gün
 • Termoplastika üçin “E-aýna” gurnama hereketi

  Termoplastika üçin “E-aýna” gurnama hereketi

  GRECHO Termoplastika üçin aýna süýümli aýlaw, esasan termoplastiki bölekleri öndürmekde sanjym galyplary üçin ulanylýar.

  Aýratynlyklary:

  1. Dürli termoplastika bilen utgaşyklyk.

  2. ensokary dartyş güýji we gowy ýylylyga garşylyk.

  3. Önümleriňiziň mehaniki aýratynlyklaryny, şol sanda gatylygy, güýji we täsire garşylygy ýokarlandyryň.

  4. Dürli şekilde we ululykda gaýtadan işlenip bilner.

  • Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli
  • Tehniki goldaw we saýlama maslahat beriň
  • 24 sagatlyk çalt jogap

  Pls, satyn alyş zerurlyklaryňyzy we soraglaryňyzy bize iberiň)

  Çalt eltip bermek


  Mysal üçin : 3-5 gün

  Köpçülikleýin önümçilik üçin: 15-25 gün

   

 • Filament sargysy üçin göni hereket

  Filament sargysy üçin göni hereket

  • GRECHO-nyň filament sargysy üçin göni hereket etmegiň aýratynlyklary:
  • Res Birnäçe rezin ulgamyna laýyklyk
  • ● Doly we çalt çygly
  • Acid Ajaýyp kislotanyň poslama garşylygy
  • Process Gowy proses öndürijiligi we pes bulaşyklyk
   • Bir Stocka nusgasy mugt we synag üçin elýeterlidir
   • Tehniki goldaw we saýlama maslahat beriň
   • 24 sagatlyk çalt jogap →
   • (Pls satyn alyş zerurlyklaryňyzy we soraglaryňyzy bize iberýär)
   •  
   • Çalt eltip bermek
   • Mysal üçin : 3-5 gün
   • Köpçülikleýin önümçilik üçin: 15-25 gün
 • Dokamak üçin göni hereket

  Dokamak üçin göni hereket

  • Arza:
  • Sport enjamlary:Balyk tutmak üçin taýaklar, tennis raketalary, golf klublary, welosiped çarçuwalary we ş.m.
  • Deňiz senagaty:Gämi duralgalary, paluba armaturlary we ýelkenli eşikler we ş.m.
  • Awtoulag:Awtoulag oturgyçlary, halylar, sözbaşylar, paneller we beden gurluşygynda ulanylýan kompozitler üçin armatura we ş.m. ýaly içerki we daşarky bölekler üçin.
  • Senagat dokma önümleri:Konweýer kemerleri, süzgüç ulgamlary, konweýer kemerleri, gorag eşikleri we turbalar, baklar we beýleki desgalar üçin birleşdirilen berkitmeler.
  • Gurluşyk:Topragy durnuklaşdyrmak, eroziýa gözegçilik we zeýkeş ulgamlary we ş.m. üçin geotekstiller üçin
 • Süýümli ýüplük

  Süýümli ýüplük

  • ● GRECHO Fiberglas ýüplügi ýokary güýç, poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, pes çyglylyk we ş.m. aýratynlyklary bilen bir ýa-da bükülen süýümli aýna ýüplükdir.
  • ● GRECHO Fiberglas ýüplükleri ýüplük emele getirmek üçin birleşdirilen belli bir nominal diametrli E-Glass filamentlerinden ybaratdyr.
  • Glass Aýna süýümli ýüplügiň gurluşy ululygy we birneme öwrümi bilen, adatça Z-ugurda kesgitlenýär we goralýar.